16 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliğ Taslağı Hazırlandı

16 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliğ Taslağı Hazırlandı

Tebliğ Taslağında, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yapılan değişiklikler, 6772 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine eklenen ibarelere ilişkin açıklamalar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinin ve 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiş 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde bölümler itibarıyla gerekli değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız. 

GELİR İDARESİ