Hakediş ödemelerinden işçi ücretlerine ilişkin kesinti yapma mecburiyeti

Hakediş ödemelerinden işçi ücretlerine ilişkin kesinti yapma mecburiyeti

HAKEDİŞ ÖDEMELERİNDEN İŞÇİ ÜCRETLERİNE İLİŞKİN KESİNTİ YAPMA MECBURİYETİ. 

İş kanunu 36. Maddesi ; kamu kurumlarının ve asıl işverenin taşeronlara yapacakları hakediş ödemelerinden işçilerin 3 aylık alacakları için kesinti yapılarak ödemelerin yapılmasını düzenlemiştir.Buna göre;

Genel ve  katma bütçeli dairelerle mahalli  idareler veya  kamu  iktisadi  teşebbüsleri  yahut özel kanuna  veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar; asıl  işverenler müteahhide verdikleri her  türlü  bina,  köprü,  hat  ve  yol  inşası  gibi  yapım  ve  onarım  işlerinde  çalışan  işçilerden  müteahhit  veya  taşeronlarca  ücretleri  ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığının kontrolü, ya da ücreti ödenmeyen  işçinin başvurusu üzerine, ücretleri ödenmeyen  varsa müteahhitten veya taşeronlardan istenecek bordrolara göre bu ücretleri bunların hakedişlerinden öderler.

Bunun  içinhakediş ödeneceği  ilgili  idare  tarafından  işyerinde  şantiye  şefliği  işyeri  ilân  tahtası veya  işçilerin  toplu  bulunduğu yerler gibi  işçilerin görebileceği yerlere  yazılı  ilân  asılmak  suretiyle duyurulur. Ücret  alacağı olan  işçilerin her  hakediş dönemi için olan ücret alacaklarının 3 aylık tutarından fazlası hakkında adı geçen idarelere herhangi bir sorumluluk  düşmez.

Anılan müteahhitlerin  bu  işverenlerdeki  her  çeşit  teminat  ve  hakedişleri  üzerinde  yapılacak  her  türlü  devir  ve  el  değiştirme işlemleri veya haciz ve icra takibi bu işte çalışan işçilerin ücret alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra,  kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder.

Bir işverenin üçüncü kişiye karşı olan borçlarından dolayı işyerinde bulunan tesisat, malzeme, ham, yarı işlenmiş ve  tam  işlenmiş mallar ve başka kıymetler üzerinde yapılacak haciz ve  icra  takibi, bu  işyerinde çalışan  işçilerin  icra kararının  alındığı tarihten önceki 3 aylık dönem içindeki ücret alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde  hüküm ifade eder.

Bu maddenin uygulanmasını Kamu  tüzel  kişilerine  ve  bazı  teşekküllere  verilen  yetkiler  ile sorumluluk taşıyan bütün işverenler de kullanmaya yetkilidir.

CENGİZ TÜRK

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

SPK Lisanslı Bağımsız Denetim Uzmanı