Hoşgeldiniz  

Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresi

eyuceli | 24 Aralık 2012 | Beyanname Rehberi, EKONOMİ, Genel, MUHASEBE

Özel hesap dönemine ait mükelleflerde Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresi hakkında Gelir İdaresi özelgesi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.59.15.02-VUK-13-2011-60/17.09.2012
Konu

:

Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresi Hk.  

            İlgide belirtilen dilekçenizde; … Vergi Dairesi’nin … vergi kimlik numarasında kayıtlı kurumlar vergisi mükellefi olduğunuzu, elektronik ortamda verilme mecburiyeti getirilen “Kesin Mizan Bildirimi” ile ilgili olarak 01.07-30.06 özel hesap dönemine tabii olduğunuzdan, bildiriminizi kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde mi ( 25 Ekim ) yoksa (31 Ekim) tarihinde mi verilmesi gerektiği konusunda tereddüt edildiğinden bahisle Başkanlığımızdan görüş talebinde bulunulmuştur.

            Bilindiği üzere; Kurumlar Vergisi Kanununun “Vergilendirme Dönemi ve Beyanı” başlıklı 25. Maddesinde;

            1)Yıllık beyan esasında vergilendirilen kurumların vergilendirme dönemi; hesap dönemidir. Ancak kendilerine özel hesap dönemi tahsis edilenlerin vergilendirme dönemi, özel hesap dönemidir. ………………

            5) Beyanname, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden, yirmi beşinci günü akşamına kadar, tarhiyatın muhatabının Türkiye’yi terk etmesi halinde ise ülkeyi terk etmesinden önceki on beş gün içinde verilir.” …………………………

            hükümlerine yer verilmiştir.

            Konu ile ilgili olarak 19.01.2011 tarih ve 27820 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 403 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına tabi mükelleflere 2010 yılı ve takip eden dönemler için elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu getirilmiştir.

            Anılan Tebliğin; 5) “Bildirimin dönemi ve verilme zamanı” başlıklı bölümünde de;

            ” Bildirim verme yükümlülüğü getirilen gelir vergisi mükellefleri bildirimlerini        01 Mart- 31 Mart tarihleri arasında, Kurumlar Vergisi Mükellefleri ise 01 Nisan – 30 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda vereceklerdir.

            Özel Hesap Dönemine tabi olan mükellefler bildirimlerini, kendi gelir ve ya kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi içinde vermek zorundadırlar.”………açıklamalarına yer verilmiştir.

            Yukarıda belirtilen Kanun ve Genel Tebliğ hükümlerine göre, özel hesap dönemine tabi kurumlar vergisi mükelleflerinin Kesin Mizan Bildirimlerini, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden, yirmi beşinci günü akşamına kadar elektronik ortamda verilmesi gerektiği tabiidir.

            Bu itibarla kurumunuzun özel hesap dönemine tabi olduğu 01.07 – 30.06 dönemine ait Kesin Mizan Bildirimini kurumlar vergisi beyannamenizin verilme süresi olan 25 Ekim tarihine kadar elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir.

            Bilgilerinize rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

EN SON HABERLER

© 2012 MuhasebeDR.Com Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.