Maliyeden eski yazar kasaların kullanılmasına yönelik açıklama

Maliyeden eski yazar kasaların kullanılmasına yönelik açıklama

ESKİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA MALİ HAFIZALARI DOLUNCAYA KADAR KULLANMA İMKANI GETİRİLMİŞTİR

Bilindiği üzere; mükelleflerimizce kullanılmakta olan yazarkasalar günün teknolojik

koşulları çerçevesinde nitelik ve kapasitelerini artırma, cihazların güvenlik seviyelerini yükseltme, bu

cihazlar sayesinde katma değerli hizmetlerden mükelleflerimizin yararlanılabilmesine imkan sağlamak

amacıyla bilgisayar tabanlı cihazlar haline getirtilmiştir. Aynı şekilde gerçekleştirilen perakende mal

ve hizmet satışlarına ait mali bilgilerin elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmesini

sağlamak amacıyla, 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Yeni Nesil Ödeme

Kaydedici Cihazlar Uygulaması başlatılmış ve 426 ve 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Tebliğlerine göre belirlenen; mevcut eski tip cihazların yeni nesil cihazlarla değişim takvimi

mükelleflerimizin iş hacmi, kullandıkları yazarkasaların ve faaliyetlerinin niteliği göz önünde

bulundurularak 1/1/2018 tarihine kadar kademeli bir geçiş takvimi belirlenmişti.

Bu kademeli geçiş takviminde 21.12.2017 tarih ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de

yayınlanan 488 ve 489 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile yeni düzenlemeler

yapılmıştır. Bu yeni düzenlemeler uyarınca; eski nesil ödeme kaydedici cihazı bulunan tüm

mükelleflerimiz herhangi bir başvuru ve işletme büyüklüğü ölçüsü şartına bağlı olmaksızın söz

konusu cihazlarını 10 yıllık kullanım süresi aşılmış olsa dahi EKONOMİK ÖMÜRLERİ de

dikkate alınacak şekilde cihazların mali hafızaları doluncaya veya mali hafızanın değişimini

gerektiren bir durum oluşuncaya kadar kullanma imkanı verilmiştir.

Bu değişim sonrasında; hali hazırda değişime tabi tutulmamış olan eski nesil ödeme

kaydedici cihazları bulunan mükelleflerimiz (yol kenarı otopark işi ile uğraşanlar ile faaliyetlerinde

seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükelleflerin 1/10/2013 tarihinden itibaren seyyar EFT-POS cihazı

yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyeti durumu hariç), söz konusu cihazlarını

herhangi bir başvuru ve işletme büyüklüğü ölçüsü şartına bağlı olmaksızın 1/1/2018 tarihinden sonra

da mali hafızaları dolduruncaya kadar kullanabilecek olup, mali hafızalarının dolması veya mali hafıza

değişimini gerektiren bir durumun ortaya çıkmasından itibaren 30 gün içinde (kalkınmada öncelikli

yörelerde ise 60 gün içinde) eski tip cihazlar yerine Maliye Bakanlığınca onaylanmış bulunan yeni

nesil ödeme kaydedici cihazlardan biri ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Dileyen mükelleflerimiz söz konusu eski nesil ödeme kaydedici cihazlarını kendi

istekleriyle mali hafızalarının dolmasından veya mali hafıza değişimini gerektiren durumunun

oluşmasından önce de yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla değiştirebilecekleri tabii olup, satın

alınabilecek yeni nesil ödeme kaydedici cihazların marka ve modelleri Başkanlığımız

https://ynokc.gib.gov.tr/Home/OnayAlanFirmalar/1003 internet adresinde yer almaktadır.

Yeni düzenleme ile ayrıca mükelleflerimize 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Tebliği ile 1/7/2018 tarihinden itibaren bildirme yükümlülüğü verilmiş olan yeni ve eski nesil ödeme

kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığına

bildirilmesi işleminde, ÖKC TSM Merkezleri aracılığı ile bildirim yapılmasının yanı sıra Gelir İdaresi

Başkanlığından e-Arşiv uygulaması kapsamında izin alan özel entegratör firmaların bilgi işlem sistem

aracılığıyla (e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunmaksızın) veya Gelir İdaresi

Başkanlığı tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan ve mükelleflerimizce kendileri

tarafından da kullanılabilecek elektronik portaller üzerinden bildirebilmesine imkan sağlamak üzere

ilave iki yönteme de yer verilerek bildirim işlemlerinin kolaylaştırılması sağlanmıştır.

Duyurulur.

GELİR İDARESİ