Öğrenimi devam eden Yetim Çocuk çalışırsa aylık alabilir mi?

Öğrenimi devam eden Yetim Çocuk çalışırsa aylık alabilir mi?

Öğrenimi Devam Eden Yetim Çocuk Çalışsa da Aylık Alabilir

7103 sayılı Torba Yasa ile getirilen ve 27.03.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren değişiklik sonucu sigortalı yahut emekli anne-babasından dolayı yetim aylığı alan hak sahibi çocuklardan lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan ve öğrencilik nitelikleri devam edenlerin hizmet akdine tabi çalışmaları durumunda da aylık hakkından yararlanmaları mümkün kılınmıştı.

Bahse konu düzenleme ile ölüm aylığı bağlanmasına ilişkin maddeye;

“Ancak, hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşım, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmaları, bunlara aylık bağlanmasına engel oluşturmaz.”

cümlesi eklenmiş ve ölüm aylığı alan hak sahibi çocuklardan 5510 sayılı Kanunda belirtilen yaş koşullarını doldurmamış olan ve öğrencilik nitelikleri devam edenlerin hizmet akdine tabi çalışmaları durumunda da aylık hakkından yararlandırılması imkânı sağlanmıştı.

27 Mart 2018 Önemli Tarih

Değişikliğin yürürlüğe girdiği 27.03.2018 tarihinden önce gelir/aylık bağlanması talebinde bulunup, henüz işlemleri tamamlanmayan ve yapılan değişikliğe göre hak sahibi olduğu tespit edilen çocukların gelir/aylıklarının da 27.03.2018 tarihini takip eden ay başından itibaren başlatılması,

27.03.2018 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunda öngörülen yaş ve öğrenim koşullarını taşımalarına rağmen 4/1-(a) (SSK) kapsamında çalışmaları nedeniyle talepleri reddedilenlerin yeniden talepte bulunmaları halinde aylık başlangıç tarihleri zaman aşımı hükümleri de dikkate alınarak 27.03.2018 tarihine göre yeniden belirlenmesi,

Gerekiyor.

Örneğin 10.06.2018 tarihinde vefat eden sigortalıdan dolayı aylık talebinde bulunan açıköğretim üniversite öğrenciliğine devam etmekte olan 01.04.1995 doğumlu kız çocuğunun 01.06.2018 tarihinden itibaren SSK sigortalısı olarak çalıştığı saptansa bile öğreniminin devam ediyor olması koşuluyla 25 yaşını dolduracağı 01.04.2020 tarihine kadar ölüm aylığı alabilecek.

Bağ-Kurlu Ya da Memur Çocuğa Öğrenimle Aylık Hakkı Yok

Getirilen hak sadece SSK kapsamında çalışan yetim çocuklar ile ilgili olduğundan, hak sahibi çocukların yabancı ülke mevzuatına, Kanunun 4/1-(b) (Bağ-Kur) ve 4/1-(c) (T.C. Emekli Sandığı) sigortalılıklarına tabi çalışmaları ya da kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir ve aylık almaları halinde ise aylık bağlanmayacak.

İsteğe bağlı sigortalı olunan süreler zorunlu çalışma kapsamında değerlendirilmediğinden diğer şartlan taşımaları durumunda isteğe bağlı sigortalılığa devam eden yetim çocuklar ölüm aylığından hak sahibi olmalarına zaten bir engel bulunmuyor.

Şevket TEZEL

tezel.com