Özel fatura ile ilgili yeni düzenleme yapıldı

Özel fatura ile ilgili yeni düzenleme yapıldı

Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ - (İhracat 2003/3) 30/4/2003 tarihli ve 25094 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yukarıda sözü edilen tebliğ 13.01.2018 tarih ve 30300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat: 2003/3)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/9)" tebliğ ile değiştirilmiştir.

Buna göre;

1. Tebliğin başlığı "Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Fatura İle Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ" olarak değiştirilmiştir.

2. 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yer alan Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) ile Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye'de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar) kapsamında fatura düzenlenmek suretiyle yapılacak satışlar;

Fatura kapsamı eşyanın yurt dışı edildiğinin tespiti amacıyla faturanın ilgili gümrük idaresinde onaylatılması kaydıyla, 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen Bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri, hükmüne istinaden ihracat olarak kabul edilir.

3. Özel faturalar;

İlgili gümrük idaresine ibrazından önce veya gümrük idaresine onaylatılmasını müteakip İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine de onaylatılması halinde,

Belgesiz İhracat Kredisi,

Dâhilde İşleme İzni,

Dâhilde İşleme İzin Belgesi,

Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ile ilgili işlemlerde gümrük beyannamesi yerine kabul edilir.

Fatura muhteviyatı ihracat, faturayı düzenleyen firmaya ait ihracat taahhütlerine sayılacağı gibi, fatura üzerinde unvanı kayıtlı olması halinde, imalatçı firmaya ait ihracat taahhütlerine de sayılır.

Ancak, deri ve deri mamulleri dışındaki tekstil ve konfeksiyon ürünleri satışına ilişkin faturalar, Dahilde İşleme İzni ile Dahilde İşleme İzin Belgesi ihracat taahhüdüne sayılmaz.

4. Döviz alım belgesine ilişkin geçici uygulama

Bu maddenin yayımı tarihinden önce düzenlenmiş faturalar bakımından, tebliğin değiştirilen 1 inci maddesi hükümleri uygulanır

Rüknettin KUMKALE

rkumkale.ymm@gmail.com

DÜNYA GAZETESİ