SGK Genelgesi 2017/32 (Süresi içerisinde yapılmayan Tarım tescilleri)

SGK Genelgesi 2017/32 (Süresi içerisinde yapılmayan Tarım tescilleri)

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 82499649-201.02.02-E.6623572 29/12/2017

Konu : Süresi içerisinde yapılmayan

Tarım tescilleri

GENELGE 2017/32

22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin üçüncü kısım beşinci bölümün üçüncü

maddesinin 3.1.3 numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere 3.1.4 numaralı alt bent ilave

edilmiştir.

"3.1.4- 1/10/2008-31/12/2017 tarihleri arasında ziraat odaları tarafından bildirimi

yapıldığı halde süresi içerisinde tescili yapılamayanların muafiyete istinaden

sigortalılıklarının sona erdirilmesi

Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b)

bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında bulunanların bildirimlerinin en geç bir ay içinde

kanunla kurulu meslek kuruluşları tarafından yapılacağı ve Kurumun bu bildirimlerden

itibaren bir ay içinde tescili yapılan kişilere, sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin başladığını

bildireceği, hüküm altına alınmıştır.

Ancak, ziraat odaları tarafından Kurumumuza süresi içerisinde çiftçilerin bildirimi

yapılmış olmasına rağmen ünitelerce çok sayıda kişinin tescillerinin tanınan süre içerisinde ve

usulüne uygun yapılmadığı tespit edilmiştir.

Ziraat odaları tarafından bildirimi yapıldığı halde, bir yıl geçtikten sonra Kurumca

tescili yapılıp sigortalılıkları başlatılanlardan muafiyet kapsamında bulunanların, tescil işlem

tarihinde muafiyet kapsamında bulunduklarını gösteren yazıyı tescil tebliğ tarihinden itibaren

10 gün içinde bağlı oldukları ziraat odalarına, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde ise tarım

il/ilçe müdürlüklerine düzenletip, düzenleme tarihinden itibaren 1 ay içinde Kuruma ibraz

edenlerin tescil tarihi itibariyle sigortalılıkları “01(muafiyet)” koduyla iptal edilecektir.

Örnek: 1/11/2010 tarihinde ziraat odasına kayıt olan ve 20/11/2010 tarihinde

Kurumumuza bildirimi yapılan sigortalı (A)’nın, 18/9/2017 tarihinde geriye dönük olarak

1/11/2010 tarihi itibariyle tescili yapılarak sigortalılığı başlatılmış ve başlatılan sigortalılığı

20/9/2017 tarihinde tarafına tebliğ edilmiştir. Yapılan tebliğe istinaden 27/9/2017 tarihinde

ziraat odasınca düzenlenen muafiyet halini gösteren yazıyı 1/10/2017 tarihinde Kuruma

intikal ettirmesi halinde 1/11/2010 tarihi itibariyle sigortalılığı sona erdirilecektir."

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Mehmet Selim BAĞLI

Kurum Başkanı