SGK Cezaları nasıl indirilebilir? İşte cezaları indirme yolları

SGK Cezaları nasıl indirilebilir? İşte cezaları indirme yolları

İşverenlerin sosyal güvenlikle ilgili en büyük problemlerinden birisi para cezaları. Şayet işverenler yükümlülüklerini yerine getirmezlerse yüklü miktarda idari para cezası ile karşı karşıya kalabiliyorlar.

​Asgari ücret tutarındaki değişiklikle birlikte 2018 yılında SGK tarafından uygulanacak idari para cezası tutarları da değişti.

​Güncel idari para cezası tutarlarına ulaşmak için tıklayınız

Peki sosyal güvenlik sistemimizde idari para cezalarını indirmenin yolları var mı? Bugünkü yazımızda 10 soruda bu yollardan bahsedeceğim1. SGK cezalarında indirim yolları nelerdir?

5510 sayılı Kanun’da, idari para cezalarına ilişkin olarak iki tür indirim uygulaması öngörülmüş. Bunlar; pişmanlık indirimi ve peşin ödeme indirimi.2. Pişmanlık indirimi hangi cezalara uygulanabiliyor?

Pişmanlık indirimi 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar için, yani aşağıdaki durumlarda uygulanıyor.

-           Sigortalı işe giriş ve çıkış bildirgelerinin süresinde ve usulüne uygun verilmemesi halinde uygulanan idari para cezaları,

-           Genel sağlık sigortası işe giriş bildirgesinin süresinde ve usulüne uygun verilmemesi halinde uygulanan idari para cezaları,

-           İşyeri bildirgesinin süresinde ve usulüne uygun verilmemesi halinde işverenler ve ticaret sicil memurlukları için uygulanan idari para cezaları,

-           4/b kapsamındaki sigortalılar için işe başlama ve işten ayrılma bildirgelerinin süresinde ve usulüne uygun verilmemesi halinde uygulanan idari para cezaları,

-           Vazife mamullüğü bildirimlerinin süresinde ve usulüne uygun yapılmaması halinde uygulanan idari para cezaları,

-           Kamu idareleri ile bankaların, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmemesi ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmemesi halinde uygulanan idari para cezaları,

-           Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinin, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri süresinde Kuruma bildirmemesi halinde uygulanan idari para cezaları.3. Pişmanlık indiriminden yararlanmak için şartlar nelerdir?

İdari para cezalarında pişmanlık indiriminden faydalanılabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartları şu şekilde sıralayabiliriz:  1. Cezaya konu olan bildirge veya belge, mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenmemiş olmalıdır.


  2. Bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden verilmesi gerekmektedir. İdare tarafından durumun tespit edilmesinden sonra ilgililerce bildirgenin veya belgenin verilmesi durumunda pişmanlık indiriminin uygulanması mümkün değildir.


  3. Bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce 30 gün içinde verilmesi gereklidir.


  4. Söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi gereklidir.


4. Pişmanlık indiriminde ceza miktarı ne kadar azalıyor?

Yukarıda sayılan şartlar yerine getirilmesi halinde, öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanıyor. Başka bir deyişle, cezaların dörtte üçü indiriliyor ve dörtte birlik kısmı tahsil ediliyor.


5. Peşin ödeme indirimi hangi cezalara uygulanabiliyor?

Peşin ödeme indiriminde pişmanlık indiriminde olduğu gibi kapsam olarak bir sınırlama söz konusu değil. Dolayısıyla 5510 sayılı Kanun’daki tüm idari para cezaları için peşin ödeme indirimi uygulanması mümkün.

6. Peşin ödeme indiriminde ceza miktarı ne kadar azalıyor?

Peşin ödeme indiriminde idari para cezasının hangi fiillerden kaynaklandığı hususu üzerinde durulmaksızın tümü için %25’lik bir indirim öngörülmüştür.

7. Peşin ödeme indiriminden yararlanmak için şartlar nelerdir? 

Bu indirimden yararlanmak için aşağıdaki koşulların tümünün gerçekleşmesi şarttır;

-           İdari para cezası SGK’ya itiraz edilmeden ödenmelidir,

-           İdari para cezası yargı yoluna başvurulmadan ödenmelidir,

-           İdari para cezası tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenmelidir.

8. Hem peşin ödeme indiriminden faydalanmak hem de SGK’ya itiraz etmek mümkün mü? 

İşverenlerin önce indirimli olarak ceza ödenmeleri ve daha sonra itiraz etmeleri mümkün. Dolayısıyla işverenler idari para cezalarını hem indirimli olarak ödeyebiliyor hem de SGK’ya ya da mahkemeye itiraz edebiliyor.

9. Bir ceza için hem pişmanlık hem de peşin ödeme indiriminden faydalanmak mümkün mü? 

Pişmanlık indiriminin kapsamına giren idari para cezaları için pişmanlık indirimi uygulandıktan sonra SGK’ya itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde ayrıca peşin ödeme indiriminden faydalanılması mümkün.

10. Asgari işçilik sonucu uygulanan idari para cezaları için hem uzlaşma hem de indirim uygulanabilir mi?

Bazı durumlarda uzlaşma ve peşin ödeme indirimi uygulamaları kesişme gösterdiğinden işverenlerin iki uygulamadan birisini seçme zorunluluğu doğmaktadır. Nitekim işverenler, üzerinde uzlaşılan idarî para cezaları için ayrıca 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan peşin ödeme indiriminden yararlandırılmaz.


2018 YILINDA UYGULANACAK SGK İDARİ PARA CEZALARI

Dr. Mehmet BULUT 

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
www.mbulut.net