Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Müdürler Kurulu Karar Defterinin Kapanış Tasdikleri

Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Müdürler Kurulu Karar Defterinin Kapanış Tasdikleri

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ İLE MÜDÜRLER KURULU KARAR DEFTERLERİNİN KAPANIŞ TASDİKLERİNİN 31 OCAK 2018’E KADAR YAPTIRILMASI GEREKİYOR

Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine göre anonim şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde zorunlu olarak tutulan yönetim kurulu karar defteriile tutulması halinde limited şirketlerde müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiklerinin 31 Ocak 2018Çarşambagününe kadar yaptırılması gerekmektedir. Ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarını zamanında yaptırmayanlara 2018 yılında 6.190TL idari para cezası uygulanmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 6335 ve 6445 sayılı Kanunlarla değişik 64’üncü maddesinde her tacirin ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorunda oldukları belirtilmiştir.

Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile diğer defterlerin açılışonayları, kuruluşsırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılmaktadır.Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar notere yaptırılmakta, pay defteri ile genel kurul toplantıve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde deaçılışonayıyaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilmektedir.Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılmak zorundadır.Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmaz.

Yine 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ’in 11/4’üncüfıkrasına göre;limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanacaktır

.Buna göre, anonim şirketlerde yönetim kurulunun, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticinin veya yöneticilerin şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararların yazılacağı ciltli ve sayfa numaraları teselsül eden defter olarak tanımlanan Yönetim Kurulu Karar Defterinin31Ocak 2018Çarşambagününekadar kapanış tasdikinin yaptırılması gerekmektedir.Yine tutulması halinde “Müdürler kurulu karar defteri”nin kapanış tasdikinin aynıtarihe kadar yaptırılması gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunu’nun 562/1-c bendine göre; Kanunun64 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli onayları yaptırmayanlar 2018 yılı için 6.190 TLidari para cezasıyla cezalandırılmaktadırlar

 

KAYNAK: TURMOB