Yatırım teşviklerinde değişiklikler yapıldı

Yatırım teşviklerinde değişiklikler yapıldı

 

Yatırım Teşvik Değişiklikleri

20 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/11133 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararla, diğer düzenlemeler yanında;

- Havayolu taşımacılığı öncelikli yatırım konuları kapsamına alınmış,

- Sabit yatırım tutarı 200 milyon lirayı geçen havalimanı yer hizmetleri yatırımları büyük ölçekli yatırımlar listesine alınmış,

- Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı yatırımları İstanbul’da bölgesel teşvik kapsamında teşvik edilen yatırımlar kapsamına alınmış,

- Asgari 5 milyon lira tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımlarının, bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanması sağlanmıştır.
1. Havayolu Taşımacılığı Öncelikli Yatırım Kapsamında

20.01.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/11133 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 17. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar öncelikli yatırım kapsamına alınmıştır.

Bu düzenlemeye paralel olarak, Kararın 2B sayılı ekinde yer alan “İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” başlıklı tablonun 2 numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır. Bu dipnotta, havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımların birinci bölgede uygulanan desteklerden yararlanacağı, havayolu taksi işletmeciliği yatırımlarının teşvik edilmeyeceği düzenlemesi yer almaktaydı.

Düzenleme Kararın yayımı tarihi olan 20.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2012/3305 sayılı Kararın 17. maddesine göre, maddede sayılan yatırım konuları 5. bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilmekte, bu yatırımların, 6. bölgede yer almaları halinde ise bulunduğu bölge desteklerine tabi olmaktadır.

Dolayısıyla, yapılan düzenlemeyle öncelikli yatırımlar kapsamına alınan havayolu taşımacılığı yatırımları, bu çerçevede desteklerden yararlanacaktır.

Öncelikli yatırımlar için vergi indirim oranları, yatırıma katkı oranları ve sigorta primi işveren hissesi desteği uygulama süreleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

BölgeYatırıma katkı oranı (%)Kurumlar vergisi indirim oranı (%)Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulama süresi
140807 yıl
240807 yıl
340807 yıl
440807 yıl
540907 yıl
6509010 yıl
NOT:2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın geçici 8. maddesi gereği, imalat sanayiine yönelik olarak düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2017 ve 2018 yıllarında yapılan yatırım harcamaları için;

- Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi uygulamasında yatırıma katkı oranlarının her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilerek,

- Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında,

- Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oran %100 olmak üzere,

- Teşvik belgesinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.

Bu kapsama giren yatırımlar için yukarıdaki tabloda yer alan oranlar yerine bu oranlar dikkate alınacaktır.
 

2. İstanbul’da Yapılacak Hava Taşıtları ve Motorlarının Bakım ve Onarımı Yatırımları Bölgesel Teşvik Kapsamında

2012/3305 sayılı Kararnamenin 2B sayılı ekinde yer alan “İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” başlıklı tablosunda İstanbul ilinin yer aldığı satıra 37 sektör numarası eklenmiştir. 37 sektör numaralı satır, “Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı” faaliyetine ilişkindir. Yapılan değişiklikle, İstanbul’da yapılacak hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımına ilişkin yatırımların, 1. bölgeye sağlanan bölgesel teşviklerden yararlanması sağlanmıştır.

3. Havalimanı ve Havalimanı Yer Hizmetleri Yatırımları Bölgesel Teşvik Kapsamında

2012/3305 sayılı Kararnamenin 2B sayılı ekinde yer alan “İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” başlıklı tablonun 10 numaralı dipnotunun (ç) bendi değiştirilerek, asgari 5 milyon lira tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımlarının, yatırımın bulunduğu bölgede yer alan bölgesel teşviklerden yararlanması sağlanmıştır.

Değişiklik öncesi ve sonrası metinler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 Eski DüzenlemeYeni Düzenleme
10 no.lu dipnotun (ç) bendi

ç) Asgari 5 milyon TL tutarındaki liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dahil)
10 no.lu dipnotun (ç) bendi

ç) Asgari 5 milyon TL tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları ile liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dahil)
 

4. Havalimanı Yer Hizmetleri Yatırımları Büyük Ölçekli Yatırım Kapsamında

2012/3305 sayılı Kararnamenin 3 no.lu ekindeki “Büyük Ölçekli Yatırımlar” listesinde yer “Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları ile Havalimanı Yatırımları” ibaresi “Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları ile Havalimanı ve Havalimanı Yer Hizmetleri Yatırımları” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylece, havalimanı yer hizmetleri yatırımları, büyük ölçekli yatırım katogorisine alınmıştır. Bu yatırımların büyük ölçekli yatırımlara sağlanan teşviklerden yararlanabilmesi için, asgari sabit yatırım tutarının asgari 200 milyon lira olması gerekmektedir.

Öte yandan, havalimanı yatırımları değişiklik öncesinde de büyük yatırım kategorisindendir ve bu konuda bir değişiklik olmamıştır.

5. Cazibe Merkezleri Programı Kapsamındaki Bazı Yatırımlar

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 18. maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4. ve 5. bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bütün yatırımların, 6. bölge şartlarında 6. bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve sürelerde yararlanması sağlanmıştır.

İlgili fıkranın değişmeden önceki ve değiştirilen hali aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 Eski DüzenlemeYeni Düzenleme
Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar

MADDE 18 –

(4) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar, tabi olunan uygulama kapsamında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanır.
Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar

MADDE 18 –

(4) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, 6 ncı bölge şartlarında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve sürelerde yararlanır.
 

6. Diğer Değişiklikler

2012/3305 sayılı Kararnamenin 2B sayılı ekinde yer alan “İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” başlıklı tablonun 2 no.lu dipnotu yürürlükten kaldırılmış, 4 ve 6 no.lu dipnotları değiştirilmiştir.

Değişiklik öncesi ve sonrası metinler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 Eski DüzenlemeYeni Düzenleme
2 no.lu dipnot

2 – Havayolu ile yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar 1 inci bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. Havayolu taksi işletmeciliği yatırımları teşvik edilmez.
Yürürlükten kaldırılmıştır
4 no.lu dipnot

4 –6 ncı bölge hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir.
4 no.lu dipnot

4 –6 ncı bölgede gerçekleştirilecekler ve US-97 Kodu 2102, 2109.1.02, 2109.3, 2109 olan üretim kodlarına yönelik yatırımlar hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir.
6 no.lu dipnot

6 –6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından “makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, pirinç, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, rakı, bira, kuru yemiş, turşu, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması” yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.
6 no.lu dipnot

6 –6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından “şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, ekmek (donuk ekmek ve donuk ekmek hamuru hariç), pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması” yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.
 

Recep Bıyık

KAYNAK: pwc.com