Yevmiye defterinin sehven envanter defteri olarak tasdiki halinde ne yapmalı?

Yevmiye defterinin sehven envanter defteri olarak tasdiki halinde ne yapmalı?

Yevmiye defterinin sehven envanter defteri olarak tasdiklenmesi

Bilindiği gibi, ticari defterlerin vergi yasalarına göre kullanacağı hesap döneminden önce gelen yılın son ayında ilgili notere tasdik ettirilmesi zorunludur.1 Ticari defterlerin tasdikinde, tasdik makamı mükellef gerçek veya tüzel kişinin işyerinin bağlı olduğu noter tarafından tasdiki zorunludur. Dernekler açısından defter tasdikinde il dernekler müdürlüğü veya ilgili noter tasdiki yetkilidir. 2

Defter tasdikinin yaptırılmayışı, 213 sayılı VUK açısından re'sen takdir nedenidir. 3

Yaşanan bir olayda, sehven envanter defteri olarak tasdik edilen defterin, basım şekli itibariyle yevmiye defteri şeklini ve bilgilerini içermesi kaydıyla, ilgili noterden alınacak durumu tespit eden bir yazı ve defter ile birlikte mükellefiyetin bağlı bulunduğu vergi dairesine müracaat edilerek, durumun vergi dairesince bir tutanağa bağlanması koşulu ile, defterin yevmiye defteri olarak kullanılmasının mümkün olduğu karara bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından verilen bir özelgede sehven envanter defteri olarak tasdik edilen defterin basım şekli itibariyle yevmiye defteri şeklini ve bilgilerini kapsaması koşulu ile ilgili noterden alınacak bir yazı ile durumun vergi dairesine intikali yeterli görülmüştür. Vergi dairesi tarafından da konu ile ilgili durumu tespit eden bir tutanağın düzenlenmesi ile mesele çözüme kavuşturulacaktır.

Uygulamada, 3568 sayılı meslek yasasına göre unvan almış meslek mensupları tarafından ve gerekse ilgili noterler tarafından bazen envanter defteri yerine yevmiye defteri, defteri kebir yerine ise yevmiye defteri hatalı olarak tasdik ettirildiği görülebilmektedir.4

Uygulamada sıklıkla yapılan bir başka hatalı işlemde şu şekilde olabilmektedir; yevmiye defterinin bilgileri yanlışlıkla kebir defterine print edilerek bu defter üzerinden çekilebilmektedir. 5 Böylece, yevmiye defterindeki mali bilgiler kebir defterine yanlışlıkla transfer edilmiş olmaktadır. Bu gibi durumlarda da durumu bir yazı ile vergi dairesine bildirilmesinde yarar görülmektedir.

1- Ayrıntılı açıklamalar için Bkz. ÖZYER Mehmet Ali, "Vergi Usul Kanunu Uygulaması", Maliye Hesap Uzmanları Derneği, 6. Baskı, Temmuz 2014, s. 395

2- Anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında şirket merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicil memuruna da defter tasdik ettirebileceklerine ilişkin hüküm eklenmiştir. Bu gibi durumlarda sadece işe başladıkları yıla ilişkin defter onayı ticaret sicilinden tasdik ettirilebilir. Ertesi yılların defter tasdikleri ise, ilgili noter tarafından tasdik ettirileceği bilinmelidir.

3- Bkz. 213 sayılı VUK md. 30 ve 357 hükümleri

4- Bkz. Maliye Bakanlığı, 09.07.2014 gün ve 7085 sayılı özelgesi

5- Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü 'nün Denizli Valiliğine yolladığı 09.07.1999 gün ve 29350 sayılı yazı

Dr. Mustafa Alpaslan

Vergi - Muhasebe Uzmanı

İŞTE KOBİ