7252 Sayılı Kanunla Çalışma Hayatında Yeni Düzenlemeler Yapıldı

 7252 Sayılı Kanunla Çalışma Hayatında Yeni Düzenlemeler Yapıldı

Kamuoyunda mini istihdam paketi olarak bilinen 7252 sayılı Yasayla;

1) Kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı

işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri halinde haftalık normal

çalışma süresine dönen sigortalının 31/12/2020 tarihine kadar kısa çalışmanın

veya ücretsiz iznin bittiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ayı geçmemek üzere

sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak işçi ve işveren payı,

işverenlerce ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilmek suretiyle işsizlik

sigortasından karşılanacağı,

2) Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi

bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan

her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi hallerinin, 4857 sayılı İş

Kanunu’nun geçici 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen fesih yasağı

kapsamı dışında tutulacağı,

3) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde İş güvenliği

uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğünün 31.12.2023 tarihine

erteleneceği,

 Hüküm altına alınmıştır.

7252 SAYILI KANUNLA ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ DÜZENLEMELER  İÇİN TIKLAYINIZ


TÜRMOB