İstirahat Raporu Halinde Ödenen İş Göremezlik Ödeneğinin Hesabında Değişiklik Yapıldı

İSTİRAHAT RAPORU HALİNDE ÖDENEN İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN HESABINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Analık ve hastalık halinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas
tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki SGK’ ya
bildirilen prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına
bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son
bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve
analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki
günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemeyecektir.

İŞ GÖRMEZLİK HALİNDE VERİLEN ÖDENEKLERİN HASAPLAMA İŞLEMLERİ

7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9'uncu maddesinde ” İş kazası, meslek hastalığı,
hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas
tutulacak günlük kazanç; iş kazasının olduğu, meslek hastalığında ise iş göremezliğin
başladığı tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde; analık ve hastalık halinde ise iş
göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki 80'inci maddeye göre hesaplanacak
prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi
suretiyle hesaplanır. Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde
180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde
ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime
esas kazanç alt sınırının iki katını geçemez.”
Hükmü düzenlenmiştir.

Buna göre, söz konusu Kanunun yürürlük tarihi olan 22/04/2021 tarihinden sonra analık ve
hastalık halleri nedeniyle ödeneğe hak kazanılmış istirahat raporlarına ödenecek olan geçici
iş göremezlik ödeneğinin hesaplanmasında yeni hükümler uygulanacaktır. Bu hesaplamaya
uygun örneklere aşağıda yer verilmiştir.

ÖRNEK 1: 19.04.2021-05.05.2021 tarihleri arasında hastalık nedeniyle istirahat raporu
düzenlenen sigortalının iş göremezlik ödeneği aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.


TÜRMOB