2. El Araçlarda Özel Matrah ve KDV Uygulaması Hakkında Özelge Yayınlandı

Eyüp YÜCELİ Mali Müşavir - Denetçi


Günlerdir sorulara cevap vermeye çalıştığım ikinci el araç alım satımında özel matrah ve KDV uygulamasına ilişkin nihayet Gelir İdaresi özelge yayınladı.


.....  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, ikinci el araç alım satım işiyle uğraştığınız, faturalı olarak satın aldığınız araçlarda satıcı firma tarafından özel matrah uygulandığı, satın aldığınız araçların satışında özel matrah uygulayıp uygulamayacağınız hususunda Başkanlığımızdan özelge talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

-23/f maddesinde, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrahın, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olduğu

hüküm altına alınmıştır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin "İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti" başlıklı (III/A-4.9.) bölümünde;

"3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.

KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulaması yalnızca ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükellefler tarafından uygulanacaktır."

açıklamaları yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden şahsınızın, aynı faaliyetle iştigal eden başka bir mükelleften özel matrah uygulanarak satın aldığı taşıtın tesliminde özel matrah uygulanması mümkün olmayıp, satış bedeli üzerinden genel hükümler çerçevesinde KDV hesaplanması gerektiği belirtilmektedir.


Sonuç olarak;

1-Özel matrah uygulamasına tabi binek aracı ilk alan oto galerici gider pusulası ile aldığından dolayı KDV uygulanamayacağı,
2-İlk galerici satışdaki aradaki farka yani kar'a yüzde 18 KDV uygulayacağı,
3-KDV uygulamadan özel matrahlı satış yapan ilk oto galericinin de satarken yine alış tutarı kadarına KDV uygulamayacağı,
4-İlk galericiden özel matrahlı binek aracı satın alan galericinin ise satışında yüzde 1 KDV oranı uygulayarak satışı yapacağı unutulmamalıdır
Sağlıcakla kalınız

EYÜP YÜCELİ