MUHASEBE PARAMETRELERİ..

MUHASEBE PARAMETRELERİ..

2014 YILI MUHASEBE, VERGİ, ÇALIŞMA, SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

2015 YILI ÇALIŞMALARI VE  UYGULAMALAR İÇİN TIKLAYINIZ

2014 Yılında uygulanacak vergi, ceza, hadler, miktarlar, oranlar, tutarlar, tarifeler (Resmi Gazetede yayımlananlar)

İŞTE 2014 YILINDA UYGULANACAK TÜM VERİLER

-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLARMADDE NO – KONUSU

2014 Yılında Uygulanacak Miktar (TL)

MADDE 104-İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması

1.800 3- İlanın;- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazlagazetede yapılması- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıcayapılması muhasebedr.com

 1.800-180.000  180.000 ve üzeriMÜKERRER MADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme

 21MADDE 153/A-Teminat tutarı

77.000MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;- Alış tutarı- Satış tutarı

 150.000200.000 2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

80.000 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

150.000MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti

800MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,10MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

800MADDE 343- En az ceza haddi

   - Damga vergisinde  - Diğer vergilerde

                              9,70 19MADDE 352-  Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)
I inci derece usulsüzlükler1- Sermaye şirketleri 

    1102- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbestmeslek erbabı

703 - İkinci sınıf tüccarlar 

364- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabiolanlar

175- Kazancı basit usulde tespit edilenler 

9,706- Gelir vergisinden muaf esnaf

4,40II nci derece usulsüzlükler                                    1- Sermaye şirketleri 

  602- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbestmeslek erbabı 

363 - İkinci sınıf tüccarlar 

174- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabiolanlar

9,705- Kazancı basit usulde tespit edilenler

4,406- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,40MADDE NO – KONUSU

2014 YılındaUygulanacak Miktar(TL)

MADDE 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslekmakbuzu verilmemesi, alınmaması- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecektoplam ceza

                                                         190                    97.0002- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcutaşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlükmüşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğugetirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veyabulundurulmaması- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza                                          190 

                                                                                     9.700                   97.000 4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilmemecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününekayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levhabulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

1906- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına vemali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelikbilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlarauymayanlara

                    4.4007- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacakişlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasınıkullanmaksızın işlem yapanlara

2308- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerinegetirmeyen matbaa işletmecilerine-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özelusulsüzlük cezasımuhasebedr.com

700  140.0009- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanmazorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkinbildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerinegetirmeyenlere

                      97010-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özelişaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibiadına

                       700MADDE 355-b) Damga Vergisinde

  - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,60MÜKERRER MADDE 355-  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza

 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

                                       1.200 2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usuldetespit edilenler hakkında

6003-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

300    Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 970.000 

*** 2014 YILINDA UYGULANACAK HAD VE TUTARLAR

-(Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 285)

-1. Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar1.1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2014 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.300 TL olarak tespit edilmiştir.

1.2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere 12.00 TL olarak tespit edilmiştir.

1.3. Engellilik İndirimi Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 800 TL, ikinci derece engelliler için 400 TL, üçüncü derece engelliler için 190 TL olarak tespit edilmiştir.

1.4. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 5.500 TL, diğer yerlerde 3.800 TL olarak tespit edilmiştir.

1.5. Basit Usule Tabi OlmanıÖzel Şartlarını Belirleyen Hadler Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere; - 1 numaralı bent için 77.000 TL ve 110.000 TL, - 2 numaralı bent için 38.000 TL, - 3 numaralı bent için 77.000 TL, olarak tespit edilmiştir.

1.6. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2014 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 9.700 TL olarak tespit edilmiştir.

1.7. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2014 takvim yılıgelirlerine uygulanmak üzere 21.000 TL olarak tespit edilmiştir.

1.8. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2014 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.400 TL olarak tespit edilmiştir.

1.9. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2014 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. muhasebedr.com

11.000 TL’ye kadar                                                                                                       % 15

27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası                                                        % 20

60.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL, (ücret gelirlerinde 97.000 TL’nin

27.000 TL’si için 4.850 TL), fazlası                                                                              % 27

60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.760 TL, (ücret gelirlerinde

97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 23.750 TL), fazlası                                   % 35

(DEVAMI)

 

*** -2014 Yılı SM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

-2014 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI -2014 Yılı ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

*** -2014 Yılı Damga vergisi oran ve miktarları 

(Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle ilgili kağıtlar 
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1.  Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 9,48)2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine görekira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 9,48)4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 9,48)5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden birkağıda taalluk edenler dahil)
--(DEVAMI)

*** 2014 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

(Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 43)

(I) SAYILI TARİFEMotor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 6 yaş

7 – 11 yaş

12 – 15 yaş

16 veyukarı yaş
 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı

537,00

375,00

210,00

159,00

58,00 1301 – 1600 cm³ e kadar

859,00

644,00

375,00

265,00

102,00 1601 – 1800 cm³ e kadar

1.514,00

1.185,00

698,00

426,00

166,00 1801 – 2000 cm³ e kadar

2.385,00

1.839,00

1.080,00

644,00

255,00 2001 – 2500 cm³ e kadar

3.578,00

2.598,00

1.623,00

970,00

385,00 2501 – 3000 cm³ e kadar

4.987,00

4.339,00

2.711,00

1.460,00

537,00 3001 – 3500 cm³ e kadar

7.595,00

6.834,00

4.117,00

2.056,00

755,00 3501 – 4000 cm³ e kadar

11.940,00

10.310,00

6.073,00

2.711,00

1.080,00 4001 cm³ ve yukarısı

19.541,00

14.654,00

8.679,00

3.902,00

1.514,00 2-Motosikletler 
   100 -   250 cm³ e kadar

102,00

78,00

58,00

37,00

16,00   251 -   650 cm³ e kadar

210,00

159,00

102,00

58,00

37,00   651 -  1200 cm³ e kadar

537,00

320,00

159,00

102,00

58,00  1201 cm³ ve yukarısı

1.298,00

859,00

537,00

426,00

210,00

- -- (DEVAMI)

*** 2014 Yılı Değerli kağıt bedelleri ve tablolar

Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2013/1) (LİSTE)

*** 2014 Yılı Harçları

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71)  (LİSTE)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72)  (LİSTE)

*** -2014 YILI BORDROLARA ESAS OLAN PARAMETRELER.

2014 YILI ÇALIŞMA HAYATI GÜNCEL VERİLER

-2014 YILI SGK SİGORTA UYGULAMALARI

-2014 YILI PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI

MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE'NİN MUHASEBE DOKTORU

Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez

2 Ocak 2014