2017 MUHASEBE PARAMETRELERİ (Hatırlatmalar)

2017 MUHASEBE PARAMETRELERİ (Hatırlatmalar)

2017 YILI MUHASEBE VERGİ PARAMETRELERİ

1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar

-2017 YILINDA UYGULANACAK HAD VE TUTARLAR (İndir)

(Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 476)

***

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296)

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.

Maliye Bakanlığınca, 27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 296 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar 2017 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu had ve tutarlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1. Yeniden Değerleme Oranında Arttırılan Had ve Tutarlar

1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 13.000 TL'ye kadar

15%30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası

20%70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL), fazlası 

27%70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL), fazlası

35%1.2. Gayrimenkul Sermaye İradında İstisna Tutarı: 3.900.- TL

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2017 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.900 TL olarak tespit edilmiştir.

1.3. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı: 14.00- TL

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2017 takvim yılındauygulanmak üzere 14.00 TL olarak tespit edilmiştir. 

1.4. Engellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2017 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 900 TL, ikinci derece engelliler için 470 TL, üçüncü derece engelliler için 210 TL olarak tespit edilmiştir.

1.5. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2017 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 6.500 TL, diğer yerlerde 4.300 TL olarak tespit edilmiştir.

1.6. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler, 2017 takvim yılında uygulanmak üzere;

-  1 numaralı bent için 90.000 TL ve 130.000 TL,

-  2 numaralı bent için 43.000 TL,

-  3 numaralı bent için 90.000 TL,

olarak tespit edilmiştir.

1.7. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı: 11.000 TL

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2017 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 11.000 TL olarak tespit edilmiştir.

1.8. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı: 24.000.- TL.

Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2017 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 24.000 TL olarak tespit edilmiştir.

1.9. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı: 1.600.-TL

Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2017 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.600 TL olarak tespit edilmiştir.

2. Kâr Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2016 yılı için 25/12/2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 290) ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2017 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2016 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

  

Büyükşehir Belediye Sınırları

Büyükşehir Belediye Sınırları

 

Dışında Kalan Yerlerde

İçinde Kalan Yerlerde

Emtianın Cinsi

Yıllık Alım Ölçüsü (TL)

Yıllık Satış Ölçüsü (TL)

Yıllık Alım Ölçüsü (TL)

Yıllık Satış Ölçüsü (TL)Değerli Kağıt

140.000

160.000

180.000

200.000Şeker – Çay

110.000

140.000

130.000

170.000Milli Piy. Bileti, Hemen

110.000

140.000

130.000

170.000Kazan, Süper Toto  vb.
İçki (Bira ve Şarap Hariç) - İspirto– Sigara–Tütün

110.000

140.000

130.000

170.000Akaryakıt ( LPG hariç )

160.000

170.000

200.000

230.000Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

3. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 215) ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2017 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

4. 2016 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulaması

Gelir Vergisi Kanununun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

Gelir Vergisi Kanunu’nun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması bahsi geçen menkul kıymet gelirleri için devam etmektedir.

İndirim oranı; 213 sayılı Kanuna göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmekte olup 213 sayılı Kanun hükümlerine göre 2016 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 3,83’tür. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 10,03’tür. Buna göre, 2016 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%3,83 / %10,03 =) % 38,19 olmaktadır.

Bu kapsamda, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan, 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden 2016 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratları indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmamaktadır.

193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları 1/1/2006 tarihinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

***

2017 Yılı Damga Vergisi Tutarları Belirlendi.

27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 61 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir.

Diğer taraftan, anılan Damga Vergisi Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren  1.865.946,80 Türk Lirasıolmuştur.

Damga Vergisine Tabi KağıtlarI. Akitlerle ilgili kağıtlar

 A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 1.Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 9,48)2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 9,48)4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 9,48)5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,89)6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)7. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)

(Binde 9,48)8. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri 

(Binde 9,48)9. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

(Binde 9,48)10. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

 a) Taksitle satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

(Binde 9,48)ç) Paket tur sözleşmeleri  

(Binde 9,48)d) Abonelik sözleşmeleri 

(Binde 9,48)e) Mesafeli satış sözleşmeleri 

(Binde 9,48)11. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler 

(Binde 9,48)12. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri    

(Binde 9,48)b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)13. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 1.Tahkimnameler                                                                      

(51,40 TL)2.Sulhnameler                                                                            

(51,40 TL)3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri                    

(288,60 TL)(Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                        
II. Kararlar ve mazbatalar

 1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

  a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 9,48) b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(51,40 TL)2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve  kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 5,69)III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 1. Ticari ve mütedavil senetler:

 a) Emtia senetleri:

     aa) Makbuz senedi (Resepise)

(17,80 TL)    ab) Rehin senedi (Varant)

(10,50 TL)    ac) İyda senedi

(1,80 TL)    ad) Taşıma senedi

(0,60 TL)b) Konşimentolar

(10,50 TL)c)Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)2. Ticari belgeler:

 a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(17,80 TL)b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 ba) Bilançolar

(39,70 TL)bb) Gelir tabloları

(19,10 TL)bc) İşletme hesabı özetleri

(19,10 TL)c) Barnameler

(1,80 TL)d) Tasdikli manifesto nüshaları

(7,80 TL)e) Ordinolar

(0,60 TL)f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 

(7,80 TL)IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 1. Makbuzlar:

 a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 9,48)b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 7,59)d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 7,59)2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,60 TL)b) Vergi beyannameleri:

     ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(51,40 TL)    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri

(68,60 TL)    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri

(33,90 TL)    bd) Muhtasar beyannameler 

(33,90 TL)    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(33,90 TL)c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(68,60 TL)d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(25,30 TL)e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(25,30 TL)f) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için

(40,20 TL)3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,60 TL)-2017 Yılı SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi

-2017 MUHASEBE ÜCRETLERİ TARİFESİ

-Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı

2017 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

-2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ

-Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 47)

-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)

-Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48)

-Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 15)

MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU

2017 YILI ÇALIŞMALARI

-2017 Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan, Taban Ücret) Tutarları

2017 ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

2017 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

2017 Yılı Beyan Sınırları, İndirim ve İstisna Tutarları