2018 YILI PRATİK BİLGİLER EL KİTAPÇIĞI 

2018 YILI PRATİK BİLGİLER EL KİTAPÇIĞI 

2018 YILI PRATİK BİLGİLER EL KİTAPÇIĞI 

BURSA SMMM ODASI BAŞKANLIĞININ HAZIRLADIĞI PRATİK BİLGİLER EL KİTAPÇIĞI

İ Ç İ N D E K İ L E R

GELİR VERGİSİ

Ticari Kazançlarla İlgili Oran ve Hadler ......................... 1

Ticari Kazancın Tespiti ........................................................ 1

Birinci Sınıf Tüccarlar ......................................................... 1

Yıllar İtibariyle Defter Tutma Hadleri .................................. 2

Basit Usule Tabi Olmanın Şartları ....................................... 2

Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması ve Şartları ..................... 5

TÜİK Fiyat Endeksleri (2003 = 100).................................... 7

Yatırımlarda Devlet Yardımları ........................................... 8

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında Sağlanan

Destek Unsurları ................................................................... 9

Büyük Ölçekli Yatırımlar İçin Sağlanan Destek

Unsurları ............................................................................... 9

Stratejik Yatırımlar İçin Sağlanan Destek Unsurları............. 9

İndirimli Kurumlar / Gelir Vergisi Uygulaması.................... 10

Zirai Kazançlara İlişkin Bilgiler ....................................... 10

Zirai Kazancın Tespiti .......................................................... 10

İşletme Büyüklüğü ve Motorlu Araç Ölçüsü ....................... 10

Ücretlere İlişkin Bilgiler .................................................... 12

Asgari Ücret Miktarları ........................................................ 12

Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler .......................................... 12

Asgari Ücrete Göre İşçilik Maliyeti...................................... 13

Ücretin Vergilendirilmesinde Gider Unsurları ..................... 13

Yıllar İtibariyle Engelli İndirimi Tutarları ........................... 13

Ücretlilere Yapılan Yardımlarla İlgili İstisna Tutarları ........ 13

Asgari Geçim İndirimi Uygulaması ..................................... 13

2018 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları .......................... 14

Vergiden İstisna Yurtiçi Harcırahlar Cetveli ...................... 14

Vergiden İstisna Yurtdışı Harcırahlar Cetveli ..................... 15

Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Bilgiler ............ 16

Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Bilgiler ..................... 16

Kâr Payını Dağıtan Kurumca Yapılacak İşlemler ................ 17

Diğer Kazanç ve İratlarla İlgili Bilgiler ........................... 18

Değer Artış Kazancı ve Arızi Kazançlar .............................. 18

Diğer Kazanç ve İratlarda İstisna Tutarları........................... 18

Yıllık Beyannamenin Düzenlenmesi ................................. 19

Yıllık Beyannameye Dahil Edilmeyecek Gelir ve İratlar ..... 19

Safi Gelirden Ödenecek Vergiye Kadar Aşamalar ................ 20

Gelir Vergisi İle İlgili Oranlar .......................................... 21

Gelir Vergisi İle İlgili 2018 Yılı Tarifesi ............................. 21

Gelir Vergisi İle İlgili 2017 Yılı Tarifesi ............................. 21

Gelir Vergisi Stopaj Oranları ............................................... 21

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması

Hükümlerine Göre Öngörülen Tevkifat Oranları .......... 24

KURUMLAR VERGİSİ

Kurumlar Vergisi İle İlgili Bazı Oranlar .............................. 26

Kurumlar Vergisi Stopaj Oranları (KVK, Md. 15)............... 26

Kurumlar Vergisi Stopaj Oranları (KVK, Md. 30) .............. 27

Kurumlar Vergisi Oranları ................................................... 29

Kurumlar Vergisinde Örtülü Sermaye ................................. 29

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ....... 30

Kurumlarda Olağanüstü İşlemler ......................................... 31

Kurum Kazancından Ödenecek Vergiye Kadar Aşamalar.......... 32

KATMA DEĞER VERGİSİ

Katma Değer Vergisi Oranları ............................................. 33

Konut ve İşyeri Satışlarında KDV Oranları ......................... 39

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İade Sınırı ............... 39

KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo ............................ 40

KDV Tevkifatlarına İlişkin Tablo......................................... 43

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

Özel Tüketim Vergisinde İhracat İstisnası ........................... 45

ÖTV’de Tecil-Terkin Uygulaması ....................................... 46

ÖTV’de Vergilendirme Dönemi ve Ödeme Süresi .............. 46

Özel Tüketim Vergisi Oranları ............................................ 47

Özel Tüketim Vergisinde Belge Düzeni .............................. 49

ÖTV Mükelleflerinin Bildirim Ödevi .................................. 49

VERGİ USUL KANUNU

Vergi Usul Kanunu İle İlgili Bazı Oran ve Miktarlar .......... 50

Vergi Cezalarını Kaldıran Haller ......................................... 51

Kaçakçılık Cezaları .............................................................. 52

Usulsüzlük Cezalarının Maktu Hadleri ................................ 52

Özel Usulsüzlük Cezalarının Maktu Hadleri ....................... 52

Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırları ............................ 54

Vergi Uyuşmazlıklarında Dava Açma Süreleri .................... 54

Vergi İdaresinin Danıştay’da Dava Açma Limitleri ............ 55

Reeskont ve Avans İşlemlerindeki İskonto ve Faiz Oranları 55

İlanen Tebligat Usulü ve Limitleri ....................................... 55

Vergi Levhasının Alınması ve Bulundurulması ................... 56

Kanuni Defterlerin Tasdik Zamanı ve Usulü ........................ 56

E-Defter Tutulması ve Oluşturulması ................................... 57

SM ve SMMM’lerin Ödevleri .............................................. 57

Mükelleflerin Bildirim Ödevleri .......................................... 57

Beyanname İmzalatmak Zorunda Olmayan Mükellefler ...... 57

Amortisman Uygulaması ve Oranları .................................. 58

Fatura Verme ve Amortismana Tabi Tutma Hadleri ............ 59

İktisadi Kıymetlerin Değerleme Yöntemleri ........................ 59

AATUHK (6183)

Teminat Olarak Kabul Edilen Değerler ............................... 61

İhtiyati Haciz Uygulanması Gereken Haller ........................ 61

Yıllar İtibariyle Tecil Faizi Oranları .................................... 61

Gelir İdaresinin Tecil ve Taksitlendirme Yetkisi ................. 62

Tecil Kapsamına Giren ve Girmeyen Borçlar ...................... 62

Tecilden Yararlanma Şartları ............................................... 62

Yıllar İtibariyle Gecikme Zammı Oranları ........................... 63

Tahsil Zamanaşımını Durduran ve Kesen Haller ................. 63

Tahakkuk ve Tahsilden Vazgeçme Sınırları ........................ 63

DİĞER VERGİ KANUNLARI

Motorlu Taşıtlar Vergisi Bilgileri ..................................... 64

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri .................................. 64

Çevre Temizlik Vergisi Bilgileri ....................................... 66

Emlak Vergisi Bilgileri ...................................................... 66

Veraset ve İntikal Vergisi Bilgileri ................................... 67

Damga Vergisi Maktu Tutar ve Oranları ........................ 68

Damga Vergisinde Üst Sınır............................................... 71

Bazı BSMV Oranları .......................................................... 71

Özel İletişim Vergisi Oran ve Tutarları ........................... 71

Şans Oyunları Vergisi Oranları ........................................ 71

Harçlar İle İlgili Maktu Tutarlar ve Nispi Oranlar ........ 72

Konsolosluk Harçları.......................................................... 75

Değerli Kağıtlar Kanununa Tabi Kağıtlar ...................... 75

TÜRK TİCARET KANUNU

Türk Ticaret Kanunu’na Göre Kabahat Kabul

Edilen Fiiller ve Cezaları ...................................................... 76

Türk Ticaret Kanunu’na Göre Suç Kabul

Edilen Fiiller ve Cezaları ...................................................... 79

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesi ... 80

İŞ HUKUKU VE SGK MEVZUATI

Sigorta Primine Esas Alınacak Ücret Tutarı ........................ 81

Konut Kapıcı Ücreti ve Kesintiler ........................................ 81

İşsizlik Sigortası Primi Oranı ............................................... 81

Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Tutarlar ....................... 81

50 ve Fazla İşçi Çalıştıran İşyerlerinde Çalıştırma

Zorunluluğu Oranı ve Cezaları ............................................ 81

SGK Gecikme Zammı Oranları ........................................... 82

Yıllık Asgari Ücretli İzin Süreleri ........................................ 82

İş Akdinin Feshinde Asgari İhbar Süresi ............................. 82

Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Oranları .............................. 82

Kıdem Tazminatı Tavanı ..................................................... 84

Kıdem Tazminatının Hesaplanması ..................................... 84

SS ve GSS Kanununa Göre Uygulanan İdari Para Cezaları ....... 85

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanan Para Cezaları ........... 90

6331 S. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre

uygulanacak para cezaları ..................................................... 91

Gümrük Vergisi İdari Para Cezaları ............................... 95

SM – SMMM KÖŞESİ

2018 Yılı SM ve SMMM Asgari Ücretleri ........................ 96

Vergi İşlem Türü Kodları ................................................ 103

Araçlar ve Vergiler .......................................................... 113

2018 Yılı SMMM-YMM Sınav Takvimi ........................ 121

2018 Yılı Mali Yükümlülükler Takvimi ......................... 122

2017 Yılı Döviz Kurları .................................................... 124

2018 Yılı Takvimi.............................................................. 130

2018 YILI PRATİK BİLGİLER EL KİTAPÇIĞI indirmek için tıklayınız

KAYNAK: BURSA SMMMO

2018 YILI PRATİK BİLGİLER REHBERİ

GÜNDEMDE ÖNE ÇIKAN KONULAR

MUHASEBE MAKALELERİ

MUHASEBE HABERLERİ 

VERGİ MAKALELERİ

SOSYAL GÜVENLİK HABERLERİ

VERGİ HABERLERİ

SİGORTA MAKALELERİ

EKONOMİ HABERLERİ

ÇALIŞMA HAYATI HABERLERİ

STAJ-STAJYER HABERLERİ