2019'da Uygulanacak SGK ve Vergi Parametreleri

2019 YILINDA UYGULANACAK SGK VE VERGİ PARAMETRELERİ

İşverenler, insan kaynakları ve personel yöneticileri, fabrika müdürleri, mali müşavirler, yeminli mali müşavirler gibi personel çalıştıranlar, her yıl ocak ayıyla birlikte adeta strese girerler.

Başta asgari ücret, SGK taban-tavan matrahı, vergi had ve tarifeleri olmak üzere bordro parametrelerinde büyük değişikliklerden işletmelerinin ne kadar etkileneceği yanında çalışanlar da ellerine ne geçeceğinin hesabını yapar.

Asgari ücret değişti, buna bağlı olarak SGK primine esas kazanç alt ve üst değişiklik yapıldı, memur maaş katsayısına bağlı olarak kıdem tazminatının tavanı arttı, Aile ve Çocuk Yardımı tutarları ile Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Engellilik Vergi İndirimi Tutarları değişti. 

I.                Asgari Ücret Değişti

4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, 27 Aralık 2018 Tarihli ve 30638 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 25/12/2018 tarih ve 2018/1 sayılı Kararıyla 2019 yılında uygulanacak asgari ücret belirlendi. Buna göre tüm işyerlerinde ve yaş ayrımı olmaksızın asgari ücret 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında günlük brüt 85,28 TLaylık brüt 2.558,40 TL olarak belirlenmiştir.

 

II.             SGK Primine Esas Kazancın Alt ve Üst Sınırı Arttı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 82. Maddesine göre,“Alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı, ancak sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır.” 

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında günlük alt sınır 85,28 TL, aylık alt sınır 2.558,40 TL, günlük üst sınır 639,60 TL, aylık üst sınır 19.188,00 TL olarak uygulanacaktır.

 

III.      SGK Borçlanma Tutarları Arttı

            Sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca yapılacak borçlanmalar (askerlik, yurtdışı vb.) kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın yüzde 32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.

            Asgari ücret üzerinden 1 günlük borçlanma tutarı 27,29 TL’dir. SGK tavan tutarından borçlanma tutarı ise 204,67 TL’dir.

 

  IV.    SGK Primine Tabi Olmayacak Yemek Parası, Aile Ve Çocuk Yardımı

SGK Sigorta primine tabi tutulmayacak yemek parası, aile ve çocuk yardımı tutarı yeniden belirlenmiştir. Buna göre; 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 4/ (a) bendine tabi (SSK) sigortalıların; 

- Yemek Parası 

   01.01.2019 - 31.12.2019 Tarihleri Arasında 5,12 TL (Günlük);    

- Çocuk Zammı (Bir Çocuk İçin): 
   01.01.2019- 31.12.2019 Tarihleri Arasında 51,17 TL (Aylık);   

- Aile Zammı (Yardımı): 
   01.01.2019- 31.12.2019 Tarihleri Arasında 255,84 TL (Aylık)     
tutarındaki kazançları SGK prime esas kazancına dahil edilmeyecektir. 

 

V. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

2019 takvim yılı ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınacak tarife aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

ÜCRET GELİRLERİNDE GELİR VERGİSİ TARİFESİ

Gelir Dilimi

Vergi Oranı %

18.000 TL'ye kadar  

%15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası  

%20

148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası 

%27

148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL, fazlası  

%35

 

VI. Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

GVK’nın 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere 19,00 TLolarak tespit edilmiştir.

VII. Engelli Vergi İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 1200 TL, ikinci derece engelliler için 650 TL, üçüncü derece engelliler için 290 TL olarak tespit edilmiştir.

RESUL KURT

http://www.resulkurt.com/ 

***