2020 Yılı SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret Tutarları

2020 SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret ve AGİ Tutarları

2020 Yılı SGK prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar açıklandı

(Güncelleme; 31.01.2020)

SGK GENELGESİ 2020/2

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit
Komisyonunca 2020 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2020 ila 31/12/2020 tarihleri
arası için tespit edilerek, 27/12/2019 tarihli ve 30991 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 1/1/2020 ila 31/12/2020
tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 98,10 (doksan sekiz lira on
kuruş ) Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar
için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurt dışında geçen
süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının
ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş
göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

 1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi
sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık
kazançlarının alt ve üst sınırları


SGK

***


2020 yılı için sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücreti ve asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti ile asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır. 

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

 01/01/2020 - 31/12/2020

ASGARİ ÜCRET2.943,00 
SGK PRİMİ% 14412,02 
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 129,43 
GELİR VERGİSİ% 15 (*)154,51 
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ220,73 
DAMGA VERGİSİ% 0,75922,34 
KESİNTİLER TOPLAMI618,30 
NET ASGARİ ÜCRET (**)2.324,70 

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET2.943,00 
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***)456,17 
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 258,86 
İŞVERENE TOPLAM MALİYET3.458,03

 

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

ASGARİ ÜCRET2.943,00 
SGK PRİMİ% 14412,02 
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 129,43 
KESİNTİLER TOPLAMI441,45 
NET ASGARİ ÜCRET2.501,55 

 

İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET2.943,00 
SGK İŞVEREN PRİMİ% 15.5 (***)456,17 
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 2.58,56 
İŞVERENE TOPLAM MALİYET3.458,03
Not 1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete ( 191,88 ) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir." 
HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ