2020 Yılı SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret Tutarları

2020 SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret ve AGİ Tutarları

2020 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları.

27 Aralık 2019 Tarihli ve 30991 Sayılı Resmi Gazete’de 2020 yılında uygulanacak asgari ücret tutarına ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı yayımlanmıştır.

Kararda, 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında brüt asgari ücret tutarının 2.943,00 TL olarak tespit edildiği belirtilmiştir.

Buna göre, 2020 yılı için sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücreti ve asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti ile asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır. 

A- Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır (6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle,  günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.).

Buna göre 2020 yılı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır. 

Uygulanacak Dönemi

SGK Taban Ücreti TL (Aylık kazancın alt sınırı)

SGK Tavan Ücreti TL (Aylık kazancın üst sınırı)

01.01.2020 – 31.12.2020

2.943,00 TL

22.072,50 TL

 

B- 2020 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları ve İşverene Maliyeti

Asgari Ücret

Brüt Günlük TL

Brüt Aylık TL

01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020

98,10 TL

2.943,00 TL

İşverene Maliyeti: 

Brüt

2.943,00

SSK İşçi (% 14)

412,02

İşsizlik İşçi (% 1)

29,43

Aylık Gelir Vergisi

375,23

Damga Vergisi

22,34

Kümülatif Vergi Matrahı

2.501,55

Net

2.103,98

Asgari Geçim İndirimi

220,73

Toplam Ele Geçen

2.324,70

SSK İşveren (% 15,5)*

456,16

İşsizlik İşveren (%2)

58,86

Toplam Maliyet

3.458,03

*SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.

C- 2020 Yılı Başından İtibaren Uygulanacak "Asgari Geçim İndirimi" İle İlgili Olarak İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesabında Baz Alınacak Tutar

12 Ay X Asgari Ücret = Asgari Ücretin Yıllık Tutarı

12 X 2.943,00 TL = 35.316 TL. olmaktadır.

Asgari geçim indirimi tutarları hesaplanması için ücretlilerin medeni durumuna göre tespit edilen oranlar yukarıdaki meblağa uygulanır. Bulunan tutarın %15 vergisi hesaplanarak çıkan verginin 1/12’ si her ay ücretlinin ödenecek vergisinden mahsup edilir. (Mahsup edilecek tutar hesaplanan vergiden fazla ise fazlası dikkate alınmaz.)

Bu hesaplamalar için mutlaka ücretlilerden “AİLE DURUMU BİLDİRİMİNİN” imzalı olarak alınması gerekmektedir.

Yukarıdaki tutara göre ücretlilerin hak kazanacağı aylık indirim tutarları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir. 

Çalışanın Medeni Durumu

2020 yılı aylık indirim tutarı (TL)

Bekar

220,73

Evli, eşi çalışmıyor

264,87

Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu

297,98

Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu

331,09

Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu

375,23

Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu

375,23

Evli, eşi çalışmıyor, 5 çocuklu

375,23

Evli, eşi çalışıyor

220,73

Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu

253,83

Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu

286,94

Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu

331,09

Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu

353,16       

Evli, eşi çalışıyor, 5 çocuklu

375,23

Boşanmış

220,73

Boşanmış, 1 çocuklu

253,83

Boşanmış, 2 çocuklu

286,94

Boşanmış, 3 çocuklu

331,09

Not: Bu hesaplamalarda Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesinin ilk dilimindeki %15 vergi oranı esas alınmıştır.

KAYNAK: Deloitte Türkiye.

***


2020 yılı için sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücreti ve asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti ile asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır. 

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

 01/01/2020 - 31/12/2020

ASGARİ ÜCRET2.943,00 
SGK PRİMİ% 14412,02 
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 129,43 
GELİR VERGİSİ% 15 (*)154,51 
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ220,73 
DAMGA VERGİSİ% 0,75922,34 
KESİNTİLER TOPLAMI618,30 
NET ASGARİ ÜCRET (**)2.324,70 

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET2.943,00 
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***)456,17 
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 258,86 
İŞVERENE TOPLAM MALİYET3.458,03

 

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

ASGARİ ÜCRET2.943,00 
SGK PRİMİ% 14412,02 
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 129,43 
KESİNTİLER TOPLAMI441,45 
NET ASGARİ ÜCRET2.501,55 

 

İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET2.943,00 
SGK İŞVEREN PRİMİ% 15.5 (***)456,17 
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 2.58,56 
İŞVERENE TOPLAM MALİYET3.458,03
Not 1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete ( 191,88 ) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir." 
HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ