2021 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları

2021 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1. Maddesi uyarınca 01.07.2021-20.07.2021 dönemi mali tatildir. Ancak, mali tatilin son günü olan 20 Temmuz aynı zamanda Kurban Bayramının ilk günüdür. Dolayısıyla, mali tatil sonrası ilk işgünü 26 Temmuz 2021’dir.

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 2 nci maddesinde de mali tatil kapsamında çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili beyan bildirim ve ödemelerle ilgili hususlar açıklanmıştır.
Yasal düzenleme gereği,

Son günü mali tatile rastlayan kapsamdaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır.
Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermektedir.

Buna göre, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2021 yılı mali tatilinde sosyal güvenlik ile ilgili kapsama giren beyan, bildirim ve yükümlülükler aşağıda belirtilen tarihlerde yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.
2021 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları Beyan/Bildirim/Yükümlülük İlgili Mevzuat Son Günün Mali Tatil Günlerine (01-20 Temmuz Arasına) Rastlaması Halinde Son Günün Mali Tatilden Sonraki 5 Güne (20-25 Temmuz Arasına) Rastlaması Halinde (25.07.2021 Pazar gününe rastladığından)

İşyeri Bildirgesi 5510/11. md 27.07.2021 26.07.2021

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 5510/8. md 27.07.2021 26.07.2021

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 5510/9. md 27.07.2021 26.07.2021

2021 Haziran Ayı Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi SSİY/Ek-5. md Haziran ayı MPHB’nin verilme süresinin son günü mali tatile rastlamadığından normal süresinde (26.07.2021’e kadar) yerine getirilecektir. Haziran ayı MPHB’nin verilme süresinin son günü 20-25 Temmuz’a rastlamadığından rastlamadığından normal süresinde (26.07.2021’e kadar) yerine getirilecektir.

İdari Para Cezasına İtiraz ve Ödeme 5510/102. md 27.07.2021 26.07.2021

2021 Haziran Ayı Primlerinin Ödenmesi 5510/88. md Haziran ayı primlerinin ödeme süresinin son günü mali tatile rastlamadığından normal süresinde ödeme yapılacaktır Haziran ayı primlerinin ödeme süresinin son günü 20-25 Temmuz’a rastlamadığından normal süresinde ödeme yapılacaktır

SGK'nın Resen Hesapladığı Prim Borcuna İtiraz SSİY/113. md 27.07.2021 26.07.2021

Asgari İşçilik Uygulamasından Kaynaklanan Borcun Kabulüne Dair Taahhütname SSİY/112. md 27.07.2021 26.07.2021

Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Orana İtiraz Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik/ 17. Md 27.07.2021 26.07.2021

Prim Borçlarının Ertelenmesi Talebi 5510/91. md 27.07.2021 26.07.2021
Denetim Elemanlarına İşyeri Kayıt ve Belgelerin İbraz Edilmesi SSİY/107. md 27.07.2021 26.07.2021

Sosyal güvenlik mevzuatına yönelik denetim ve kontrol işlemleri
Mali tatilin uygulandığı 1 Temmuz-20 Temmuz tarihleri arasında SGK müfettiş ve denetmenleri tarafından sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına yönelik denetim, kontrol, tespit, tarama yapılabilecek, yine işyeri kayıt ve belgelerinin ibraz edilmesine yönelik tebligat gönderilebilecektir.

Ancak, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi için verilen sürenin son gününün, mali tatile rastlaması halinde, istenilen kayıt ve belgelerin en geç 27.07.2021 Salı tarihine kadar, son günün 21-25 Temmuz arasındaki bir güne rastlaması halinde ise 25.07.2021 günü Pazar gününe rastladığından 26.07.2021 Pazartesi tarihine kadar, ibraz edilmesi halinde yasal süresi içinde ibraz edilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Mali tatil kapsamına girmeyen iş ve işlemler

İş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili aşağıda belirtilen iş ve işlemler mali tatil kapsamına girmediğinden ilgili kanunlarda belirtilen süreler içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

5510 sayılı Kanuna tabi işverenlerin ve 4-b kapsamındaki sigortalıların 6183 sayılı Kanun ve çeşitli tarihlerde çıkarılmış olan yeniden yapılandırma kanunlarından kaynaklanan ödeme ve diğer yükümlülükleri,

İş kazası ve meslek hastalığı olaylarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi,

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde işverenlerce düzenlenmesi gereken vizite kâğıdı,

E-bildirge uygulaması kapsamında işverenlerce internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen sigortalı hesap fişi,

Sigortalıların istirahatli oldukları sürede işyerinde çalışmadığına dair işverenlerce internet ortamında yapılması gereken çalışmazlık bildirimi,

4857 sayılı İş Kanunu tabi işverenlerin toplu işçi çıkarma ile ilgili olarak yapmaları gereken bildirim,

5510, 6356, 4447, 4857, 6183 sayılı Kanunlar gereğince ilgili kurumlarca gönderilecek tebligatlar ile sigortalılar veya işverenler tarafından açılacak davalarda dava açma süreleri.