2022 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI


5604 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin 1’inci fıkrasına göre; Her yıl Temmuz ayının birinden
yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanır.

Kanun’un 1’inci maddesi gereğince 2022 yılı hesap dönemi içerisindeki mali tatil
uygulaması 01.07.2022 tarihinde başlayacak ve 20.07.2022 günü sona erecektir.
Mali tatil uygulamasına ilişkin açıklamalar; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan “Mali Tatil

Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:1)’ 30.06.2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete ve
Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra
No: 2) ’ 10.04.2016 tarihli ve 29680 sayılı Resmî Gazete de ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nca yayımlanan “5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 2’nci Maddesinin
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ”de açıklanmıştır.

A)- VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI:

1)- MALİ TATİL KAPSAMINDAKİ BEYANNAMELER:
Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme
süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen
günün mesai saati bitimine kadar uzamaktadır.

Ancak; 115 No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile
a)- Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri,
b)- KDV beyannameleri
c)- Damga vergisi beyannamesinin verilme süresi mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 günlük
sürenin dışına çıkarıldığından, mali tatil uygulaması söz konusu beyannamelerin beyan ve ödeme
sürelerinde bir değişiklik olamamıştır.

Yukarıdaki beyannamelerin verilmesi ve hesaplanan vergilerin ödenmesi;
26 Temmuz 2022 gün sonuna kadar yapılacaktır. Beyanname verme ve vergi ödeme süreleri mali
tatil nedeni ile uzamamaktadır.

5604 sayılı Kanuna göre yukarıda sayılan Beyannameler dışında kalan hiçbir beyanname ve bildirim
Mali Tatil kapsamında değildir.


İSTANBUL SMMMO