2022 yılı mali tatilinde sosyal güvenlik uygulamaları

2022 yılı mali tatilinde sosyal güvenlik uygulamaları

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1. maddesi uyarınca 01.07.2022(Cuma)-20.07.2022 (Çarşamba) dönemi mali tatildir.

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinde de mali tatil kapsamında çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili beyan bildirim ve ödemelerle ilgili hususlar açıklanmıştır.

Yasal düzenleme gereği,

  • Son günü mali tatile rastlayan kapsamdaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır.
  • Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermektedir.

Buna göre, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2022 yılı mali tatilinde sosyal güvenlik ile ilgili kapsama giren beyan, bildirim ve yükümlülükler aşağıda belirtilen tarihlerde yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.

2022 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları

Beyan/Bildirim/Yükümlülük

İlgili Mevzuat

Son Günün
Mali Tatil
Günlerine

(01-20 Temmuz Arasına)

Rastlaması Halinde (27.07.2022 Çarşamba)

Son Günün
Mali Tatilden
Sonraki 5 Güne
(21-25 Temmuz Arasına)
Rastlaması Halinde
(25.07.2022 Pazartesi)

İşyeri Bildirgesi

5510/11. md

27.07.2022

25.07.2022

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

5510/8. md

27.07.2022

25.07.2022

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi

5510/9. md

27.07.2022

25.07.2022

2022 Haziran Ayı

Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi

SSİY/Ek-5. md

Haziran ayı MPHB’nin verilme süresinin son günü mali tatile rastlamadığından normal süresinde yerine getirilecektir.

(26.07.2022 Salı)

Haziran ayı MPHB’nin verilme süresinin son günü 21-25 Temmuz’a rastlamadığından normal süresinde yerine getirilecektir. (26.07.2022 Salı)

İdari Para Cezasına İtiraz ve Ödeme

5510/102. md

27.07.2022

25.07.2022

2022 Haziran Ayı Primlerinin Ödenmesi

5510/88. md

Haziran ayı primlerinin
ödeme süresinin son günü mali tatile rastlamadığından,
ancak 31.07.2022 günü Pazar gününe rastladığından ilk mesai günü ödeme yapılacaktır.

(01.08.2022 Pazartesi)

Haziran ayı primlerinin
ödeme süresinin son günü 21-25 Temmuz’a
rastlamadığından, ancak 31.07.2022 günü Pazar gününe rastladığından ilk mesai günü ödeme yapılacaktır.

(01.08.2022 Pazartesi)

SGK'nın Resen Hesapladığı Prim Borcuna İtiraz

SSİY/113. md

27.07.2022

25.07.2022

Asgari İşçilik Uygulamasından Kaynaklanan Borcun Kabulüne Dair Taahhütname

SSİY/112. md

27.07.2022

25.07.2022

Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Orana İtiraz

Asgari İşçilik Tespit
Komisyonunun
Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında
Yönetmelik/ 17. Md

27.07.2022

25.07.2022

Prim Borçlarının Ertelenmesi Talebi

5510/91. md

27.07.2022

25.07.2022

Denetim Elemanlarına İşyeri Kayıt ve Belgelerin İbraz Edilmesi

SSİY/107. md

27.07.2022

25.07.2022

Sosyal güvenlik mevzuatına yönelik denetim ve kontrol işlemleri

Mali tatilin uygulandığı 1 Temmuz-20 Temmuz tarihleri arasında SGK müfettiş ve denetmenleri tarafından sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına yönelik denetim, kontrol, tespit, tarama yapılabilecek, yine işyeri kayıt ve belgelerinin ibraz edilmesine yönelik tebligat gönderilebilecektir.

Ancak, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi için verilen sürenin son gününün, mali tatile rastlaması halinde, istenilen kayıt ve belgelerin en geç 27.07.2022 Çarşamba gününe kadar, son günün 21-25 Temmuz arasındaki bir güne rastlaması halinde ise, en geç 25.07.2022 Pazartesi gününe kadar, ibraz edilmesi halinde yasal süresi içinde ibraz edilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Mali tatil kapsamına girmeyen iş ve işlemler

İş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili aşağıda belirtilen iş ve işlemler mali tatil kapsamına girmediğinden ilgili kanunlarda belirtilen süreler içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

  • 5510 sayılı Kanun’a tabi işverenlerin ve 4-b kapsamındaki sigortalıların 6183 sayılı Kanun ve çeşitli tarihlerde çıkarılmış olan yeniden yapılandırma kanunlarından kaynaklanan ödeme ve diğer yükümlülükleri,
  • İş kazası ve meslek hastalığı olaylarının Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi,
  • İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde işverenlerce düzenlenmesi gereken vizite kâğıdı,
  • E-bildirge uygulaması kapsamında işverenlerce internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen sigortalı hesap fişi,
  • Sigortalıların istirahatli oldukları sürede işyerinde çalışmadığına dair işverenlerce internet ortamında yapılması gereken çalışmazlık bildirimi,
  • 4857 sayılı İş Kanunu tabi işverenlerin toplu işçi çıkarma ile ilgili olarak yapmaları gereken bildirim,
  • 5510, 6356, 4447, 4857, 6183 sayılı kanunlar gereğince ilgili kurumlarca gönderilecek tebligatlar ile sigortalılar veya işverenler tarafından açılacak davalarda dava açma süreleri,
Celal ÖZCAN