2022 YILINDA TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER VE TASDİK SÜRELERİ


Defter tutma ve tasdikleri konusunda Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca
19.12.2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN
TEBLİĞ, VUK ve TTK hükümlerine göre tutulacak defterlerin açılış / kapanış onayı hakkında,
Defter beyan sisteminden ve e-defter sisteminden tutulacak defterler konusundaki bilgiler
aşağıda belirtilmiştir.

MÜKELLEFİYETE GÖRE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER:

❖ GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN:

1)-Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler);

a)-Yevmiye Defteri
b)-Defteri Kebir
c)-Envanter Defteri
2)-Kollektif ve Komandit Şirketler
a)-Yevmiye Defteri
b)-Defteri Kebir
c)-Envanter Defteri
d)-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Ticari Defter Tebliği Madde -5/2) 


İSTANBUL SMMM ODASI