2023 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) TUTARLARI

2023 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

55 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde 2023 yılında uygulanacak motorlu
taşıtlar vergisi tutarları belirlendi.
2023 yılında otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri için motorlu taşıtlar vergisi
⎯ 1 Ocak 2018 tarihinden sonra kayıt ve tescil edilen iktisap edilenler için Motorlu Taşıtlar Vergisi
Kanunun 5’inci maddesinde yer alan (I) sayılı Tarifeye,
⎯ 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilenler için Motorlu Taşıtlar Vergisi
Kanununa eklenen Geçici 8’inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı Tarifeye
göre ayrı ayrı hesaplanacaktır.
Kanuna bağlı (I) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve
helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar
hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde
gider olarak kabul edilmemektedir.
Ayrıca tarifelerde sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücüne göre vergi alınmasına ilişkin
özel düzenlemeler bulunmaktadır.
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde;
1. Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletlerin I sayılı,
2. I sayılı tarife dışında kalan motorlu kara taşıtlarının II sayılı,
3. Uçak ve helikopterlerin (Türk kuşu ve Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) IV sayılı,
tarifeye göre vergilendirileceği düzenlemesi yer almaktadır. Aynı Kanunun "Yetki" başlıklı 10 uncu
maddesinde;
“Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi
miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden
değerleme oranında artırılır


TÜRMOB