2023 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI

2022 yılı aktif toplamı 84,051,300 TL veya net satışlar toplamı 186,779,000 TL’yi aşan mükelleflerin, 2023 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da eklemeleri gerekmektedir.

2023 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI 

2022 yılı aktif toplamı 84,051,300 TL veya net satışlar toplamı 186,779,000 TL’yi aşan mükelleflerin,

2023 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı

sıra ek mali tabloları da eklemeleri gerekmektedir.


Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre ek mali tablolardan sadece kar dağıtım

tablosunun eklenmesi yeterlidir.


18/09/1994 tarihli ve 22055 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi

Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) ile ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan işletmelerin

belirlenmesinde aktif toplamı ve net satışların toplamı ölçütü getirilmişti.

Bu hüküm uyarınca, aktif toplamı veya net satışları toplamı belirli bir tutarı aşan mükellefler ek mali

tabloları düzenlemek zorundaydılar.


28/04/1998 tarihli ve 23326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8 Sıra MSUGT’de, ek mali tabloları

düzenlemek zorunda olan mükelleflerin 1998 yılından itibaren verecekleri yıllık gelir veya kurumlar

vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan sadece "Kar Dağıtım Tablosu"nu eklemelerinin yeterli

bulunduğu belirtilmiştir.


Daha sonra 19/12/2000 tarihli ve 24265 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10 Sıra No.lu MSUGT’de;

tebliğde yer alan parasal hadlerin, takip eden yıllarda Bakanlıklarınca ayrıca bir belirleme yapılmadığı

takdirde, her yıl bir önceki yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden

değerleme oranında artırılarak uygulanacağı; bu şekilde yapılacak hesaplamada 50 lira ve daha düşük

olan tutarlar dikkate alınmayacağı, 50 liradan fazla olan tutarların ise 100 liraya yükseltileceği

belirtilmiştir.


Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan ve 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanan 542 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, yeniden değerleme oranı 2022 yılı için

%122,93 olarak tespit edilmiştir.


Bu düzenlemelere göre 2023 yılında ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükellefler ile temel

ve ek mali tablolar aşağıdaki gibidir.


I-) 2023 YILINDA EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEMEK ZORUNDA OLAN MÜKELLEFLER

Yukarıda açıklanan düzenlemeler uyarınca 2022 yılı aktif toplamı 84,051,300 TL veya net satışlar

toplamı 186,779,000 TL’yi aşan mükelleflerin, 2023 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar

vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da eklemeleri

gerekmektedir.


Bu kapsamda, ek mali tablolardan sadece kar dağıtım tablosunun eklenmesi yeterlidir.


II-) MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNE GÖRE TEMEL MALİ TABLOLAR İLE EK MALİ


TABLOLAR

1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine göre Temel Mali Tablolar ile Ek Mali Tablolar

aşağıdaki gibidir.

1. Bilanço

2. Gelir Tablosu

3. Satışların Maliyeti Tablosu

4. Fon Akım Tabloları

5. Nakit Akım Tablosu

6. Kâr Dağıtım Tablosu

7. Öz Kaynaklar Değişim Tablosu


Bu tablolardan, bilanço ve gelir tablosu dipnotları ve ekleri ile birlikte temel mali tabloları, diğerleri ise

ek mali tabloları oluşturmaktadır. 


III-) CEZA UYGULAMASI

Vergi Usul Kanunu’nun 353/6’ncı maddesine göre, Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına,

tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar

programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 544 Sıra No.lu

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 2023 yılı için 6.000 TL özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.


Diğer taraftan Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı

ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması Vergi

Usul Kanunun 352/ II-7 bendi hükmüne göre ikinci derece usulsüzlük cezası kesilmesini de

gerektirmektedir. 

TÜRMOB

https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/Read/d3aea623-8c7e-4bca-87d1-94e686444340