27 No'lu KDV Genel Tebliği ile yapılan değişiklikler

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Seri No:27 ile yapılan değişiklikler

27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğle yapılan değişikliğe göre;

1- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Minibüslere KDV İstisnası Uygulaması,

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin;

“II- İstisnalar B- Araçlar Kıymetli Maden, Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları Yatırımlarda İstisna” bölümünün “5 –Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisnası” uygulamasındaki açıklamaya göre,  taşıt araçlarının makine ve teçhizat kapsamına girmediği ve bu nedenle otomobil, panel, arazi taşıtı, otobüs (Belediyeler ile İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek olanlar hariç) minibüs, kamyonet, kamyon, treyler ve çekici (Euro normlarına uygun yeşil motora haiz olan çekiciler hariç)  gibi taşıt araçları KDV istisnasından yararlanmayacakları belirtilmekte idi.

Bu tebliğle yapılan değişiklikle, Belediyeler ile İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek minibüsler KDV istisnası kapsamına alınmıştır.

2- Yurt Dışında Oturma Ve Çalışma İzni Alarak Altı Aydan Fazla Yaşayan Türk Vatandaşları ile Yabancıya Konut ve İşyeri Satışında KDV İstisnası uygulaması.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “II-İstisnalar B-Araçlar Kıymetli Maden, Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna” bölümünün “12.2.2

Bedelin Türkiye’ye Döviz Olarak Getirildiğinin Tevsiki” kısmındaki birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Alıcılar dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan döviz transferleri;

- Döviz transferine ilişkin banka dekontunda alıcıya ve teslime konu konut veya işyerine ilişkin bilgilere (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) yer verilmesi veya

- Döviz transfer eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından, transfere konu tutarın alıcı adına gönderildiğine dair satıcıya, alıcı ve teslime konu konut veya işyerine ilişkin bilgileri (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) içeren bir muvafakatname verilmesi,

Kaydıyla istisna uygulamasında Türkiye’ye getirilen döviz olarak kabul edilir. Bu değişiklikle Türkiye’de ikamet etmeyenlere yapılacak konut veya işyeri teslimlerinde KDV istisnası uygulanması için yukarıda belirtiğimiz şekilde gelen dövizlere bu yönde açıklamaların yapılması halinde istisna uygulanacaktır.

3- Aynı Tebliğin “II- İstisnalar B-Araçlar Kıymetli Maden, Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları Yatırımlarda İstisna” bölümünün 15. Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna” 15.1.3 – İstisna kapsamına giren işlemlere; Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfında bulunmakla birlikte, anılan vakıf tarafından karşılıksız, süresiz ve geri dönüşsüz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen madde kapsamındaki ibadethane ve din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla bağışta bulunan söz konusu Vakfa yapılan teslim ve hizmetlerde istisna kapsamına alınmıştır.

4- Aynı Tebliğin “IV – KDV İadesinde Ortak Hususlarda yer alan İTUS uygulaması veya HİS Uygulaması kapsamında işlem yapılması bölümünde yer alan” nihai yargı kararındaki “nihai ibaresinin kaldırılması nedeniyle,  KDV Genel Uygulama Tebliği gereğince indirimli teminat uygulaması sistemindeki İTUS veya HİS sertifikaları iptal edilenler için, birinci derece mahkemelerce lehlerine karar verilmesi halinde, nihai mahkeme kararı beklenilmeden bu uygulamadan yararlanabileceklerine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

5- Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin KDV İstisnası;

KDV Kanununun  (13/f) maddesiyle, maddede belirtilen ulusal güvenlik kuruluşlarına yönelik olarak yapılan bazı teslim ve hizmetler KDV ‘den istisna edilmiştir. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-7.1.) bölümünün dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere yeni eklenen paragraf ile ulusal güvenlik kuruluşlarınca milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için kullanılan kent güvenlik ve plaka tanıma sistemleri dâhil tarama, tanıma ve takip sistemleri, radar sistemleri ile istisna kapsamındaki araç, silah ve sistemlerine ilişkin araştırma- geliştirme ve test faaliyetlerine yönelik zorunlu olarak kullanılması gereken tesislerin teslimi de KDV istisnası kapsamında değerlendirileceği açıklanmıştır.

------------------------

(Resmi Gazete: 15.10.2019 tarihli 30919 sayılı)

Berker Bostancı 

HÜRSES