31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 Sayılı Mükerrer Resmî Gazeteler

31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 Sayılı Mükerrer Resmî Gazeteler

31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 Sayılı Mükerrer Resmî Gazeteler

31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

2016/9640    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

YÖNETMELİKLER

2016/9714    Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

—  Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Programında Yer Alan Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin Kredi Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliği

—  Ticari İşlemlerde Rehin Hakkının Kurulması ve Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması Hakkında Yönetmelik

—  Ticari İşlemlerde Taşınır Varlıkların Değer Tespiti Hakkında Yönetmelik

—  Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği

—  Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2017 Yılı Tarifesi

—  Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2017/1)

—  Çeklerde Karekod Uygulamasına İlişkin Tebliğ

—  Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11)

—  Türk Patent Enstitüsünce 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2017/1)

—  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2016/9626   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma

2016/9632   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2016/9634   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/9616   4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişlik Yapılmasına Dair Karar

2016/9618   İstanbul İli, Pendik İlçesi, Batı Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9619   Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar

2016/9621   Resmi İstatistik Programı (2017-2021)’nın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

2016/9644   2017 Yılında Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2016/9663   İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2016/9664   Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Canlı Hayvan İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2016/9665   T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar

2016/9666   Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılması Hakkında Karar

2016/9667   Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2016/9670   Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2017 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar

2016/9673   Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Pirim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

2016/9674   Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267  (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2016/9676   Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Kapsamında Yolcu Taşımacılığı Hizmeti Verilecek Demiryolu Hatlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

2016/9677   İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna Ait Kararlar

31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 Sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

2016/9611    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

TEBLİĞ

—  İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)

31.12.2016 tarihli Resmi Gazete

30.12.2016 tarihli 2.MÜKERRER Resmi Gazete

30.12.2016 tarihli 1.MÜKERRER Resmi Gazete

30.12.2016 tarihli Resmi Gazete