5510 Sayılı Kanunun Ek 23’üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak İşlemler Hakkında SGK'dan Genel Yazı

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : E-98547999-010.99-67337070 14.03.2023
Konu : 5510 Sayılı Kanunun Ek 23’üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak İşlemler

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 59 ve 66’ncı maddelerinde, 10.6.2003 (dâhil) tarihi ile
13.5.2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası
sonucunda ölen sigortalının hak sahiplerine gelir/aylık bağlanması ve yakınlarının kamu kurum ve
kuruluşlarının sürekli işçi unvanlı kadrolarında istihdam edilmelerine ilişkin hususlar ayrıntılı
düzenlenmiştir.
Diğer taraftan, Kanunun geçici 59 ve 66’ncı maddeleri 26.11.2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 16.11.2022 tarihli ve 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır.
Aynı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen ek 23’üncü madde ile tarih sınırlaması olmaksızın
kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalıların hak
sahiplerine gelir/aylık bağlanmasına imkan sağlanmış, bu madde kapsamında aylık bağlanmasına ilişkin
yapılacak işlemler ise 6.12.2022 tarihli ve 2022/25 sayılı Genelge ile talimatlandırılmıştır.
Öte yandan, Kanunun ek 23’üncü maddesinin beşinci fıkrasında; birinci fıkrada belirtilen
nedenlerden dolayı ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisinin, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden
birisi olmak üzere toplam bir kişinin, ilgili mevzuatta aranan şartlara tabi olmaksızın kamu kurum ve
kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında istihdam edileceği, istihdam edilecek kişilerin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığınca atama teklifinin yapılacağı, işçi kadrosu bulunmaması halinde atama teklifi
yapılması ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşta sürekli işçi kadrosu ihdas edilmiş ve bu kadroların
boşalması halinde iptal edilmiş sayılacağı, bu fıkraya göre istihdam hakkından yararlanacak kişilerin
tespitinin, bu kişilerde aranacak şartlar ve istihdama ilişkin diğer hususlar ile bu maddenin
uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye
Bakanlığınca müştereken tespit edileceği öngörülmüştür.
Yapılan düzenleme doğrultusunda hazırlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun Ek 23. Maddesi Kapsamında Yer Alan Hak Sahiplerinin Atanmalarına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ise 03.03.2023 tarih ve 32121 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Buna göre, söz konusu usul esaslar çerçevesinde;
1- Başvurular; istihdam talep formu (Ek-1) doldurulmak suretiyle istihdam hakkından
yararlanmak isteyenlerin iş kazasının meydana geldiği ildeki sosyal güvenlik il müdürlüğüne yapılacaktır.
2- İş kazasının meydana geldiği illerde valinin görevlendirdiği vali yardımcısı başkanlığında;
çalışma ve iş kurumu il müdürü, sosyal güvenlik il müdürü ile defterdar veya bunların yardımcılarından
oluşan istihdam hak sahipliği tespit komisyonu kurulacaktır.