7256 Sayılı Kanunla Gelen Yeni SGK Prim Teşvikleri

7256 Sayılı Kanunla Gelen Yeni SGK Prim Teşvikleri

17.11.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yapılan değişikliklerle yeni istihdam teşvikleri getirilmiştir.

17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile,

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen maddelerle yeni istihdam teşvikleri getirilmiştir. 


 • YENİ TEŞVİKLER

1- İşsizlik Ödeneği Alanların İşe Alınıp 12 Ay Kesintisiz Çalıştırılmaları (4447/Ek-7.Md)

7256 sayılı Kanunun 5.Maddesiyle;

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Ek-7.Maddeyle işsizlik ödeneği alanları işe alan işverenlere sağlanacak olan yeni teşvikten;

Yararlanma şartları:

Sigortalının

 • İşsizlik ödeneğinden yararlanıyor olması,
 • İşten ayrılmasını takip eden 90 gün içinde işe alınması,
 • İşe girdiği tarihten itibaren 12 ay kesintisiz çalıştırılması.

Teşvik tutarı:

 • Sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak uzun vadeli (MYÖ-malullük, yaşlılık ve ölüm) sigorta primlerinin işveren ve sigortalı hisselerinin tamamı kadardır.

Teşvik süresi:

Sigortalının işe başladığı tarihten önce yararlandığı en son işsizlik ödeneği süresi kadar olacaktır.

2- 01.10.2020 Tarihinden Sonra İşe Alınan veya Kayıt Dışı Çalıştırılmaya Devam Edenler İçin Sağlanan Teşvik (4447/Geçici-27.Md)

7256 sayılı Kanunun 12.Maddesiyle;

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici-27.Maddeyle getirilen yeni teşvikten;

Yararlanma şartları:

Sigortalı açısından;

 • 01/10/2020 tarihi itibariyle SGK’ya bildirilen sigortalılar arasında olmaması,
 • 01/01/2019-17/04/2020 tarihleri arasında 4857/25-II numaralı bendi dışında iş akdinin sona ermiş veya (sigortasız) kayıt dışı olarak çalıştırılmaya devam ediliyor olması,
 • Maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 30 gün içerisinde en son çalıştığı veya halen kayıt dışı olarak çalıştığı işverenine başvuruda bulunması,
 • SGK’dan yaşlılık veya emekli aylığı almaması,
 • Yabancı uyruklu olmaması,

Gerekmektedir.

İşveren açısından;

Bu destekten yararlanan sigortalıların yarısından her birini, bu maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür.

Aynı sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca, diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacaktır.

Kayıt dışı istihdam edilenlerle ilgili olarak ise işverene;

 • Kayıt dışı çalıştırıldığı dönem ile ilgili prim tahakkuk ettirilmeyecek,
 • İdari para cezası uygulanmayacak.
 • İlgili mevzuatta yer alan ortalama ve toplam sigortalı sayısının hesabında dikkate alınmayacak.
 • Teşvik ve desteklerden yararlanmasına engel teşvik etmeyecek.
 • Yararlandığı sigorta primi indirimi, teşvik ve destekler için borç çıkarılmayacaktır.

Teşvik ve NÜD tutarı:

i. Sigortalının fiilen çalıştırılması halinde;

Prim ödeme gün sayısının 44,15 TL ile çarpımı ile bulunacak tutar olup, işverene sağlanan destek tutarı işverenin prim borçlarından mahsup edilecektir.

Aylık en fazla destek Tutarı: 30 gün x 44,15 TL = 1.324,50 TL

ii. Sigortalının işe başlatıldıktan sonra ücretsiz izne ayrılması halinde;

İşsizin işe başlatılıp, çalıştırılmayarak Pandemi ücretsiz izine ayrılması halinde sigortalıya günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği (NÜD) verilecek olup, Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

iii. İşçinin iş başvurusunun işveren tarafından kabul edilmemesi halinde;

Sigortalının hanesinde:

 • Sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ya da aylık alan,
 • Kısa çalışma ödeneğinden ya da işsizlik ödeneğinden faydalanan,
 • 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a, b, c) bentleri kapsamında çalışan,
 • 506 sayılı Kanunun Geçici- 20.Maddesi kapsamındaki sandıklara tabi olarak çalışan,
 • Düzenli sosyal yardım alan,

Olmaması şartıyla, hane başına günlük 34,34 TL destek verilecektir.

Teşvik ve destek süresi:

4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici-10.Maddesindeki iş sözleşmelerin işverence fesih edilememesine ilişkin yasağın bitimine (30.06.2021) kadardır.

3- İlave İstihdam Teşviki (4447/Geçici-28.Md)

7256 sayılı Kanunun 13.Maddesiyle;

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici-28.Maddeyle getirilen yeni teşvikten;

Yararlanma şartları:

Sigortalının;

 • 01/10/2020 tarihi itibariyle SGK’ya bildirilen sigortalılar arasında olmaması,
 • 2019/Ocak ila 2020/Nisan döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510/4-1 (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra işe alınmış olması,
 • 17/04/2020 tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan ya da daha önce tescil edildiği halde 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen özel sektör işyerlerinde ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işe alınmış olması
 • SGK’dan yaşlılık veya emekli aylığı almaması,
 • Yabancı uyruklu olmaması,

Gerekmektedir.

İşveren açısından;

Bu destekten yararlanan sigortalıların yarısından her birini, bu maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür.

Aynı sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca, diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacaktır.

Teşvik ve NÜD tutarı:

i. İşe alınanın fiilen çalıştırılması halinde;

Prim ödeme gün sayısının 44,15 TL ile çarpımı ile bulunacak tutar olup, işverene sağlanan destek tutarı işverenin prim borçlarından mahsup edilecektir.

Aylık en fazla destek Tutarı: 30 gün x 44,15 TL = 1.324,50 TL

ii. İşe başlatılıp ücretsiz izne ayrılması halinde;

İşsizin işe başlatılıp, çalıştırılmayarak Pandemi ücretsiz izine ayrılması halinde sigortalıya günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği (NÜD) verilecek olup, Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

Teşvik ve destek süresi:

4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici-10.Maddesindeki iş sözleşmelerin işverence fesih edilememesine ilişkin yasağın bitimine (30.06.2021) kadardır.

https://www.pwc.com.tr/