7316 SAYILI KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

7316 SAYILI KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

22 Nisan 2021 tarih ve 31462 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la diğer düzenlemeler yanında bazı vergi düzenlemeleri yapılmıştır.

Yapılan düzenlemelerle;

Kurumlar vergisi oranının; 2021 kurum kazançları için %25, 2022 kurum kazançları için ise %23’ olarak uygulanması,

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında vergiyi doğuran olayın, bu malların komisyoncuya veya konsinyi işletmelere teslimi olarak yeniden belirlenmesi,

Başta haczedilen malların elektronik ortamda satışına yönelik düzenleme olmak üzere, 6183 sayılı Kanun’da bazı değişiklikler yapılması,

öngörülmüştür.

22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la diğer düzenlemeler yanında bazı vergi düzenlemeleri de yapılmıştır

Bu düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

1. Kurumlar Vergisi Oranı

Kanun’la, kurumlar vergisi oranının;

  • 2021 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançları için %25,
  • 2022 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançları için %23,

olarak uygulanması öngörülmüştür.

Düzenleme, 01.07.2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2. ÖTV Kanunu’na Ekli (III) Sayılı Listedeki Malların Komisyoncuya veya Konsinyi İşletmeye Tesliminde Vergileme

Kanun’la, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinyi işletmelere tesliminde vergilendirilmesi öngörülmüştür.

Kanun’a ekli (III) sayılı listede esas olarak, alkollü ve gazlı içecekler, meyve suları, mineral ve gazlı sular, gazozlar, alkolsüz biralar, tütün ve tütün ürünleri yer almakta olup, değişiklik öncesi düzenlemede bu mallar alıcıya teslimde vergilenmiştir.

Düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3. 6183 sayılı Kanun Düzenlemeleri

Kanun’la, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklerle;

  • Haczedilen menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışına olanak sağlanmış, elektronik ortamda yapılacak satışın teklif verme suretiyle yapılması öngörülmüş, ayrıca artırma tarihinden önce teklif alma, tekliflerde asgari artırım bedeli, teklif verme süresi, alınacak teminat türü gibi hususlarda düzenleme yapma konusunda Bakanlığa yetki verilmiş,
  • Haczedilen ve muhafazası tehlikeli veya masraflı menkul malların pazarlık usulü satılmasına olanak sağlanmış,
  • Artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerin ödemeleri gereken yıllık %5 faiz yerine tecil faizi oranında faiz alınması öngörülmüş,
  • Taşınmaz malların elektronik ortamda satışına olanak sağlanmış, ayrıca satış komisyonunun oluşumuna ilişkin düzenleme yapılmış,
  • Gayrimenkullerin kendisine ihale edilen kişinin bedeli ödememesi nedeniyle ihalenin feshi halinde bu kişinin sorumlu olacağı tutar netleştirilmiştir.
  • Bu düzenlemeler Kanun’un yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  • 7316 Sayılı Kanunun tamamı için tıklayınız