7318 Sayılı Kanun’la Yapılan Vergi Düzenlemeleri

7318 Sayılı Kanun’un Vergi Düzenlemeleri

30 Nisan 2021 tarih ve 31470 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la diğer düzenlemeler yanında bazı vergi düzenlemeleri yapılmıştır.

Yapılan düzenlemelerle;

Hazine ve Maliye Bakanlığına, bazı kriterler çerçevesinde belirlenen mükellefler için 7 günlük fatura düzenleme süresinin indirilmesi konusunda yetki verilmiş,

Vergi Usul Kanununun 359. maddesinde yapılan düzenlemeyle, bazı fiiller kaçakçılık suçu olarak tanımlanmış,

Petrol Piyasası Kanunu ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar için yeni düzenlemeler yapılmıştır.

30.04.2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la, başta vergi düzenlemeleri olmak üzere birçok alanda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Bu düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

1. Fatura düzenleme süresini kısaltma yetkisi

Vergi Usul Kanunu’nun 231. maddesine göre faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en çok yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmekte iken, 7318 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığına, mal veya hizmetin nev'i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, 7 günlük fatura düzenleme süresini indirme ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirme konusunda yetki verilmiştir.

İlgili düzenlemenin eski ve yeni metni aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Değişiklik öncesi metin

Değişiklik sonrası metin

Vergi Usul Kanunu

Fatura Nizamı

Madde 231- Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur:

5. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

Vergi Usul Kanunu

Fatura Nizamı

Madde 231- Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur:

5. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Hazine ve Maliye Bakanlığı; mal veya hizmetin nev'i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, bu süreyi indirmeye ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Bu süreler içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

2. Teminat isteme yetkisi

7318 sayılı Kanun’la, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (8) numaralı bent hükmüyle, Petrol Piyasası Kanunu ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile söz konusu madde gereğince bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden;

  • Yeni işe başlayanlarda 10 milyon Türk Lirasına kadar,
  • Faaliyeti devam edenlerde 100 milyon Türk Lirasını geçmemek üzere bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının yüzde 1 'ine kadar,
  • Ayrıca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretler verilmesinden önce bu ürünler nedeniyle hesaplanan ÖTV ve KDV tutarının toplamına kadar, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla,

6183 sayılı Kanun’un 10. maddesinde yer alan menkul mallar hariç olmak üzere anılan maddede sayılan türden teminat alma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmesi öngörülmüştür.

Kanun’la Bakanlığa ayrıca mükelleflerin;

  • Faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığına,
  • İş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef gruplarını ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken zamanı, iadesi ile tamamlanmasına ilişkin hususları belirleme, teminat tutarım lisansa tabi faaliyetlerde lisans türleri itibarıyla farklılaştırmaya, bentte yer alan oran ve tutarları sıfıra kadar indirmeye ve iki katına kadar artırma, hangi hâllerde teminat aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirleme

yetkisi verilmiştir.

Düzenleme aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Değişiklik öncesi metin

Değişiklik sonrası metin

Vergi Usul Kanunu

Yetki

Mükerrer Madde 257- Maliye Bakanlığı;

yetkilidir.

 

Vergi Usul Kanunu

Yetki

Mükerrer Madde 257- Maliye Bakanlığı;

8. 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden; yeni işe başlayanlarda 10 milyon Türk lirasına kadar, faaliyeti devam edenlerde 100 milyon Türk lirasını geçmemek üzere bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının %1’ine kadar, ayrıca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretler verilmesinden önce bu ürünler nedeniyle hesaplanan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi tutarının toplamına kadar, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan menkul mallar hariç olmak üzere anılan maddede sayılan türden teminat almaya, mükelleflerin; faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef gruplarını ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken zamanı, iadesi ile tamamlanmasına ilişkin hususları belirlemeye, teminat tutarını lisansa tabi faaliyetlerde lisans türleri itibarıyla farklılaştırmaya, bentte yer alan oran ve tutarları sıfıra kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, hangi hâllerde teminat aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye,

yetkilidir.

3. Teminat zorunluluğuna uymayanlara uygulanacak ceza

Yukarıda belirtilen yetkinin kullanılarak teminat verilmesi zorunluluğu getirilmesi durumunda, bu zorunluluğa uymayanlara, 2021 yılı için 25 bin liradan az olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilmesi öngörülmüştür.

İlgili düzenlemenin eski ve yeni metni aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Değişiklik öncesi metin

Değişiklik sonrası metin

Vergi Usul Kanunu

Bilgi vermekten Çekinenler ile 107/A, 256, 257, Mükerrer 257 nci Madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A Maddesi Hükmüne Uymayanlar İçin Ceza

Mükerrer Madde 355- Bu Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);

1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.500 Türk Lirası,

 2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.300 Türk Lirası,

 3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 650 Türk Lirası,

özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu Kanunun 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlardan, bu fıkranın (1) numaralı bendinde yer alanlara 1.500 Türk lirası, (2) numaralı bendinde yer alanlara 760 Türk lirası, (3) numaralı bendinde yer alanlara 390 Türk lirası özel usulsüzlük cezası kesilir.

Vergi Usul Kanunu

Bilgi vermekten Çekinenler ile 107/A, 256, 257, Mükerrer 257 nci Madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A Maddesi Hükmüne Uymayanlar İçin Ceza

Mükerrer Madde 355- Bu Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);

 

1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.500 Türk Lirası,

 2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.300 Türk Lirası,

 3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 650 Türk Lirası,

özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu Kanunun 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlardan, bu fıkranın (1) numaralı bendinde yer alanlara 1.500 Türk lirası, (2) numaralı bendinde yer alanlara 760 Türk lirası, (3) numaralı bendinde yer alanlara 390 Türk lirası özel usulsüzlük cezası kesilir. Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara, (1) numaralı bentte yer alan tutarın 10 katından az ve 1 milyon Türk lirasından fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3'ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilir.

4. Kaçakçılık suçu olarak tanımlanan fiiller ve bu fiillerin cezalandırılmasında usul

7318 sayılı Kanun’la, Vergi Usul Kanununun 359. maddesinde yapılan düzenlemeyle, bazı fiiller kaçakçılık suçu olarak tanımlanmıştır.

Kaçakçılık suçu olarak tanımlanan fiiller şunlardır: Ödeme kaydedici cihazlardaki mühürlerin kaldırılması, donanım veya yazılımının değiştirilmesi veya ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemlere fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek;

  • Gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasının engellenmesi,
  • Cihazda kayıt altına alınan bilgilerin değiştirilmesi veya silinmesi,
  • Ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer donanım ve sistemler ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesinin önlenmesi veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verilmesi.

Sayılan bu fiilleri işleyenlerin üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülmüştür.

Yapılan düzenlemeyle, yeni tanımlanan kaçakçılık fillerini işleyenlerin cezalandırılmasında yeni bir usul öngörülmüştür. Düzenlemeye göre, kapsama alınan suçların işlendiğinin;

  • İnceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeden,
  • Başka şekillerde öğrenilmesi halinde incelemeye başlamadan,

vergi müfettişleri ve vergi müfettiş yardımcıları tarafından düzenlenen rapor ile rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla durum Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilecektir.

Düzenleme aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Değişiklik öncesi metin

Değişiklik sonrası metin

Vergi Usul Kanunu

Kaçakçılık Suçları ve Cezaları

Madde 359- 

 

Vergi Usul Kanunu

Kaçakçılık Suçları ve Cezaları

Madde 359- 

ç) Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değiştiren veya yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemlere fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silen, ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer donanım ve sistemler ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenler üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır

.…

Vergi Usul Kanunu

Bazı Kaçakçılık Suçlarının Cezalandırılmasında Usul

Madde 367- 

Madde 367- Yaptıkları inceleme sırasında 359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğini tespit eden Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla doğrudan doğruya ve vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlık tarafından keyfiyetin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi mecburidir.

359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğine sair suretlerle ıttıla hasıl eden Cumhuriyet başsavcılığı hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme yapılmasını talep eder.

Kamu davasının açılması, inceleme neticesinin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesine talik olunur.

359 uncu maddede yazılı suçlardan dolayı cezaya hükmedilmesi, vergi ziyaı cezası veya usulsüzlük cezalarının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez.

Ceza mahkemesi kararları, bu Kanunun dördüncü kitabının ikinci kısmında yazılı vergi cezalarını uygulayacak makam ve mercilerin işlem ve kararlarına etkili olmadığı gibi, bu makam ve mercilerce verilecek kararlar da ceza hâkimini bağlamaz.

Vergi Usul Kanunu

Bazı Kaçakçılık Suçlarının Cezalandırılmasında Usul

Madde 367- Yaptıkları inceleme sırasında 359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğini tespit eden Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla doğrudan doğruya ve vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlık tarafından keyfiyetin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi mecburidir.

359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğine sair suretlerle ıttıla hasıl eden Cumhuriyet başsavcılığı hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme yapılmasını talep eder.

Kamu davasının açılması, inceleme neticesinin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesine talik olunur.

359 uncu maddenin (ç) fıkrasında yazılı suçların işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin rapor düzenlenir ve rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte keyfiyet Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir. Kamu davasının açılması için incelemenin tamamlanması şartı aranmaz.

359 uncu maddede yazılı suçlardan dolayı cezaya hükmedilmesi, vergi ziyaı cezası veya usulsüzlük cezalarının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez.

Ceza mahkemesi kararları, bu Kanunun dördüncü kitabının ikinci kısmında yazılı vergi cezalarını uygulayacak makam ve mercilerin işlem ve kararlarına etkili olmadığı gibi, bu makam ve mercilerce verilecek kararlar da ceza hâkimini bağlamaz.

5. Vergi borcu olmama koşulu

7318 sayılı Kanun’la, Petrol Piyasası Kanunu’na göre dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve bayilik lisansları ile EPDK tarafından belirlenen diğer lisans türlerine ilişkin olarak lisans başvurusu, lisans tadili veya lisans süresi uzatılmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için, vadesi geçmiş vergi borcu bulunmaması koşulu getirilmiştir.

Kanun’la ayrıca, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre dağıtıcı ve bayilik lisansları ile EPDK tarafından belirlenen diğer lisans türlerine ilişkin olarak lisans başvurusu, lisans tadili veya lisans süresi uzatılmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için lisans sahiplerinin vergi dairesine vadesi geçmiş borcunun bulunmaması şartı getirilmesi öngörülmüştür.

6. Yeni tanımlanan kaçakçılık suçlarını işleyenlere ve teminat vermeyenlere idari yaptırımlar

7318 sayılı Kanun’la, Petrol Piyasası Kanunu ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerle ilgili olarak, Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (a) ve (b) fıkralarındaki bazı fiiller ile (ç) fıkrasında yazılı suçları işlediği tespit edilenlerin ve yeni getirilen teminatı vermeyenler hakkında bazı idari yaptırımların uygulanması öngörülmüştür.

Kanun’la ayrıca, önerilen teminat yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin ilgili piyasa faaliyetinin teminat verilinceye kadar durdurulması ve bu süre içinde söz konusu tesis veya faaliyet için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmemesi hükme bağlanmıştır.

https://www.pwc.com.tr/