7319 Sayılı Kanunla Getirilen Yeni Prim Teşviki Nasıl Uygulanacak?

Kredili Prim Teşviki Nasıl Uygulanacak?

25 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7319 sayılı Kanun ile işverenler için yeni bir prim teşviki uygulaması yürürlüğe girdi. Yeni teşvik, 4447 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 31 inci maddede yer aldı. Bu seferki prim teşvikinin en ayırt edici özelliği ise kullanılacak kredilerden mahsup edilecek olması. Bu yazımızda söz konusu teşvikin kapsamı, tutarı ve dikkat edilmesi gereken süreler ile şartları açıklayacağız.

Hangi İşyerleri ve Sigortalılar Kapsamda?
Yeni teşvikin kapsamının belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken başlıca iki husus var:

1- Teşvikten yararlanacak işyerinin özel sektör işyeri olması. (Yeni teşvik, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri hakkında uygulanmayacak.)

2- SGK’ya 2021 yılı Mart ayına/dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısı 50’nin altında olması.
Bu iki ana şartı taşıyan işverenlerce 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında 4/a kapsamında işe alınan sigortalılar için teşvikten faydalanmak mümkün olacak. Ancak burada sigortalılar açısından da bazı şartlar mevcut:

Sigortalıların işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 4/a ve 4/c kapsamında SGK’ya bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 4/b kapsamında sigortalı olmamaları gerekiyor.
Sigortalıların işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen prim belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları gerekiyor.

İşverenlerce 12 ay süreyle bu sigortalılar için primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekiyor.
Yeni teşvik, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacak

Ayrıca, 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri de, yukarıda belirttiğimiz şartlar sağlanmak kaydıyla, 25/05/2021 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren maddede belirtilen süre kadar bu destekten yararlandırılacaklar.

Teşvik Süresi ve Sınırı Ne Kadar?
Getirilen teşvik uygulamasında bir süre sınırı belirlenmiş. Buna göre teşvik, kapsama giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak.

Ayrıca kapsama giren işyerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanabilecekler.
Bununla birlikte belirtmek gerekir ki; 2021 yılı Mart dönemi için en az 20 gün nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, söz konusu sigortalı için yukarıda belirttiğimiz işe giriş ve ilave istihdam şartına bakılmaksızın belirtilen süre ve sigortalı sayı sınırı kadar teşvikten yararlandırılacak.

Teşvik Tutarı Ne Kadar?
Yukarıda belirttiğimiz kapsama giren sigortalılar için, prime esas kazanç alt sınır (brüt asgari ücret) üzerinden hesaplanan ve tamamı yasal süresi içinde ödenen sigorta primi ve işsizlik sigortası sigortalı ve işveren hissesi primlerinden 4447 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ya da indirimleri düşüldükten sonra kalan tutar, 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan 25/05/2021 tarihinden sonra 30/6/2022 tarihine kadar ilgili işverenlerce kullanılan kredilerde 12 aylık süreye ilişkin primlerin ödenmesini müteakip kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülecek.

Kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülen tutar ise İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.
Teşvik kapsamında Fondan kaynak aktarılacak kredi garanti kurumları önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

Teşviki Bozan Haller Neler?
Bazı durumlarda işverenlerin teşvikten faydalanması mümkün olamayacak. Bu durumları şöyle sayabiliriz:
İşyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi,
Primlerin yasal süresinde ödenmemesi,
Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması (6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu madde hükmünden yararlandırılır),
Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığının tespit edilmesi.

Muvazaalı İşlemlerde Ne Olacak?
Getirilen düzenlemede teşvikten yararlanmak amacıyla yapılan muvazaalı işlemlerin tespiti halinde Fon tarafından karşılanan tutarın gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınması öngörülüyor. Buna göre;
Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması 
Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması,
Şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi destekten yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden Fon tarafından karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak.

Dr. Mehmet BULUT
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
mhmtblt79@gmail.com