7349 Sayılı Kanun’la Yapılan Vergi Düzenlemeleri

7349 Sayılı Kanun’la Yapılan Vergi Düzenlemeleri

22 Aralık 2021 tarih ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır.


Kanun’la, diğer bazı düzenlemeler yanında aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:


Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu pirimi ve işsizlik sigorta pirimi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.

Yenilenebilir enerji üretiminin teşviki amacıyla, için sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasının, son tedarik şirketine satılması durumundaki muafiyet şartlarından olan üretim tesisi kurulu gücünün azami 10 kW olması koşulu 25 kW olarak değiştirilmiştir.

Millî Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu Kurumlara, ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisi istisnası kapsamına alınmıştır.

BOTAŞ’ın Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan vergi borçlarının Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına mahsubu yoluyla Ticaret Bakanlığınca terkini öngörülmüştür.

22.12.2021 tarih ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25.12.2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır.


Kanun’la yapılan düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.


1. Asgari ücretin gelir vergisinden müstesna tutulması


Kanun’la;


Ücretli olarak çalışanların, asgari ücret tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutara isabet eden ücretlerinin gelir vergisinden müstesna tutulması,

İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranlarının, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenmesi,

Ödenecek vergi tutarının, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanması,

İstisna nedeniyle alınmayacak olan verginin ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşmaması,

Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisnanın sadece en yüksek olan ücrete uygulanması,

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin olarak Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı Tabloda yer alan istisna hükmünün, aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım için uygulanması şeklinde değiştirilmesi,

öngörülmüştür.


Kanun’la ayrıca, asgari ücretin vergiden müstesna tutulması nedeniyle, diğer ücret kapsamında vergilendirme usulü ve buna ilişkin düzenlemeler kaldırılmıştır.


Düzenlemeler, 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesine eklenen, asgari ücretin vergiye matrah kısmını gelir vergisinden müstesna tutulmasını öneren hüküm ile buna ilişkin damga vergisi düzenlemesi metni aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

r.

Değiştirilen düzenleme

Yeni düzenleme

Gelir Vergisi Kanunu

Ücretlerde

Madde 23 - Aşağıda yazılı ücretler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir:

Gelir Vergisi Kanunu

Ücretlerde

Madde 23 - …

Aşağıda yazılı ücretler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir:

18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.).

Damga Vergisi Kanunu

(2) Sayılı Tablo

IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar

34. Ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetlere ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen akitlerle ilgili kâğıtlar (Söz konusu kâğıtlar, resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih

itibarıyla vergiye tâbi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.) ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kâğıtlar.

Damga Vergisi Kanunu

(2) Sayılı Tablo

IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar

34. Ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetlere ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen akitlerle ilgili kâğıtlar (Söz konusu kâğıtlar, resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih

itibarıyla vergiye tâbi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.). ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kâğıtlar (Bu maddenin birinci fıkrasının 18 numaralı bendinde düzenlenen ücretlerde istisna, aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım için uygulanır).

2. Yenilenebilir enerji üretiminin teşviki için gelir vergisi muafiyetinde sınırda değişiklik

Sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasının, son tedarik şirketine satılması durumundaki muafiyet şartlarından olan üretim tesisi kurulu gücünün azami 10 kW olması koşulu, 25 kW olarak değiştirilmiştir.

İlgili maddenin değişiklik öncesi ve sonrası hali aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Değiştirilen düzenleme

Yeni düzenleme

Vergiden Muaf Esnaf

Madde 9 – Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır.

9. 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW'a kadar (10 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar (Bu bendin uygulanmasında üçüncü fıkra hükmü dikkate alınmaz.);

Vergiden Muaf Esnaf

Madde 9 – Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır.

9. 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 25 kW'a kadar (25 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar (Bu bendin uygulanmasında üçüncü fıkra hükmü dikkate alınmaz.);

3. Savunma sanayi projelerinde KDV istisnası

Millî Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu Kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisi istisnası kapsamına alınmıştır.

Düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili maddenin değişiklik öncesi ve sonrası hali aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Değiştirilen düzenleme

Yeni düzenleme

Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna

Madde 13 – Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır.

f) Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri yukarıda sayılan kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetler. 

Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna

Madde 13 – Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır.

f) Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler, Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri yukarıda sayılan kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetler.

4. BOTAŞ’ın Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan vergi borçlarının Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına mahsubu yoluyla terkini

BOTAŞ’ın Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine; 7256 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılmış olan borçları dahil olmak üzere ödenmemiş olan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçlarının, Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek terkini öngörülmüştür.

İlgili Kanun metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.