Adi Şirket, SGK İşyeri Bildirgesi Soru ve Cevaplar (Ahmet Metin Aysoy)

Adi Şirket, SGK İşyeri Bildirgesi Soru ve Cevaplar (Ahmet Metin Aysoy)

Adi Şirket, SGK İşyeri Bildirgesi Sorular-Cevaplar (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi) - 15.04.2015

Soru :

Adi şirketimize 14.4.2015 tarihinde yeni ortak aldık. SGK’ya bildirim yapılacak mı?

Cevap:

 Adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda  en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde, işyeri bildirgesi ile SGK ‘ ya bildirilmek zorundadır. (5510 sayılı Yasa, madde 11)

Soru:

3 ortaklı adi şirketimiz var. Ortaklardan biri hissesini diğer ortağa devretmek istiyor.

 Hisse devri gerçekleşirse, işyeri bildirgesi verilecek mi?

Cevap:

Adi şirkette ortaklar arasında hisse devrinin SGK’ya bildirilmesine ilişkin olarak, 5510 sayılı Yasa’da herhangi bir hüküm yoktur.

Bu nedenle, adi şirkette ortaklar arasında hisse devri halinde, işyeri bildirgesinin düzenlenmesi söz konusu değildir.

Ancak, noter onaylı hisse devir sözleşmesinin SGK’ya verilmesinde yarar bulunmaktadır.

Bu suretle,özellikle prim borcundan hangi ortağın hangi tarihten itibaren veya hangi tarihe kadar sorumlu olduğuna ilişkin işlemlerde olası karışıklığın önüne geçilmiş olacaktır.

Soru:

 Adi şirkette ortaklar arası hisse devri sonucunda ortak sayısı bire düşerse, Sosyal Güvenlik Kurumuna işyeri bildirgesi verilir mi?

Cevap:

 5510 sayılı Kanun’da adi şirkette ortaklar arası hisse devri halinde, işyeri bildirgesinin verileceğine ilişkin bir düzenleme yoktur.

Bu nedenle, ortaklar arasında hisse devri halinde, işyeri bildirgesi verilmesi söz konusu değildir.

Ancak, ortaklar arası hisse devri neticesinde, ortak sayısının bire düşmesi halinde, adi şirkette sona ermekte, hisseyi devralan açısından da, işyerinin devralınması durumu meydana gelmektedir.

5510 sayılı Yasa’nın 11.maddesi uyarınca, iş yerinin devralındığı tarihi takip eden 10 gün içinde işyeri bildirgesinin SGK’ ya verilmesi gereklidir. 

Ahmet Metin Aysoy SGK E.Başmüfettişi15.04.2015Diğer Makaleleri-Asgari İşçilik İncelemesinin SMMM ve YMM’lerce Yaygın Yapılması Nasıl Sağlanır?-Muhasebeciler İçin, Ücret Tediye Bordrosu SGK Denetimi Dosyası-Mali Müşavirler İçin SGK İşe Giriş ve Ayrılış Bildirgelerinde Özellikli Konular Dosyası -SGK idari Para Cezalarına İtiraz Ederken Dikkat Edilecek Husus -Büro görevlisi temizlik işinde görevlendirilirse ne olur? -İşveren-İşçi İhtilaflarının Yargıtay Kararlarına Göre Çözümü Dosyası -1 -Mali Müşavirler İçin Hazırlanan SGK Kayıt İnceleme Özel Dosyası