Anonim ve Limited Şirket Sermayelerine ilişkin önemli yükümlülük


ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN 31.12.2026 TARİHİNE KADAR ASGARİ SERMAYE TUTARI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMESİ GEREKİYOR

7511 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır.
1. Sermaye tutarı 250.000 TL’nin altında olan anonim şirketler ile sermaye tutarı 50.000
TL’nin altında olan limited şirketler, sermayelerini 31 Aralık 2026 tarihine kadar bu
tutarlara yükseltmemeleri halinde infisah etmiş sayılacaklardır.

Çıkarılmış sermayesi en az 250.000 Türk lirası olan kayıtlı sermaye sistemini kabul
etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketler ise başlangıç sermayeleri ile
çıkarılmış sermayelerini 31.12.2026 tarihe kadar 500.000 Türk lirasına yükseltmedikleri
takdirde, bu sistemden çıkmış sayılacaklardır.
Sermayenin öngörülen asgari tutarlara yükseltilmesi için yapılacak genel kurul
toplantılarında toplantı nisabı aranmayacak, kararlar toplantıda mevcut oyların
çoğunluğu ile alınacak ve bu kararlar aleyhine imtiyaz kullanılamayacaktır.

2. Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilinin seçiminin her yıl
yapılması uygulamasından vazgeçilmiş, yönetim kuruluna, görevi süresince anılan
kişileri seçebilme serbestisi tanınmıştır.

3. Yönetim kurulları, imza yetkisini haiz bulunanlar ile şube müdürlerini atama ve
görevden alma konusunda yetki devrinde bulunabileceklerdir.

Söz konusu düzenlemeler, yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

25.11.2023 tarih ve 32380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7887 Cumhurbaşkanı Kararı ile
13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332 nci maddesinin birinci fıkrasında
anonim şirketler için elli bin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı iki yüz elli
bin Türk Lirasına, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde yüz bin Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı beş yüz bin
Türk Lirasına yükseltilmişti.

Aynı Kararla Kanunun 580 inci maddesinin birinci fıkrasında Limited şirketler için on bin Türk
Lirası olarak öngörülen ez az esas sermaye tutarı da elli bin Türk Lirasına yükseltilmişti.
Karar, 1 Ekim 2024 tarihinden geçerli olmak üzere; 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe
girmiş ve konuyla ilgili açıklamalarımıza 26.11.2023/164 sayılı Sirkülerimizde yer
verilmişti.

29.05.2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “7511 Türk Ticaret Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa
eklenen geçici 15 inci madde ile sermaye artırımı konusunda aşağıdaki düzenlemeler
yapılmıştır

1. Sermayeleri en az sermaye tutarının altında olan anonim ve limited şirketler,
sermayelerini 31.12.2026 tarihine kadar yukarıda belirtilen asgari sermaye tutarlarına
yükseltmemeleri halinde infisah etmiş sayılacaklardır.

2. Çıkarılmış sermayesi en az iki yüz elli bin Türk lirası olan kayıtlı sermaye sistemini kabul
etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketler ise başlangıç sermayeleri ile
çıkarılmış sermayelerini anılan tarihe kadar beş yüz bin Türk lirasına yükseltmedikleri
takdirde, bu sistemden çıkmış sayılacaklardır.

3. Diğer yandan, sermayenin öngörülen asgari tutarlara yükseltilmesi için yapılacak genel
kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmayacak, kararlar toplantıda mevcut oyların
çoğunluğu ile alınacak ve bu kararlar aleyhine imtiyaz kullanılamayacaktır.
4. Ticaret Bakanlığı’na, asgari sermaye tutarlarının tamamlanma süresini birer yıl olarak
en çok iki defa uzatma yetkisi verilmiştir

7511 sayılı Kanun ile aşağıdaki Kanunlarda değişiklik yapılmıştır.

 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu
 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu
 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların
Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu
4054, 6502 ve 6102 sayılı Kanunlarda yapılan değişiklikler ÖZET tablo halinde aşağıda yer
almaktadır. 


TURMOB