Asgari İşçilik Hesabında Kullanılan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerinde Değişiklik Yapıldı

ASGARİ İŞÇİLİK HESABINDA KULLANILAN YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

⎯ 2 Haziran 2022 tarihinden önce bitirilen özel nitelikli inşaat işleri için yapılan araştırma işleminde
18 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
Hakkında Tebliğdeki maliyet bedelleri,
2 Haziran 2022 - 30 Haziran 2022 tarih aralığında bitirilen özel nitelikteki inşaat işlerine ilişkin
araştırma işleminde 21 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022/2 Yılı Yapı
Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğdeki maliyet bedelleri,
⎯ 1 Temmuz 2022 tarihi ve sonrasında bitirilen özel nitelikteki inşaat işlerine ilişkin araştırma
işleminde ise 13 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Birim
Maliyetleri Hakkında Tebliğdeki maliyet bedelleri,
Esas alınarak asgari işçilik hesaplamaları yapılacaktır.
ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASINDA KULLANILACAK YAKLAŞIK MALİYET BEDELLERİ
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 111 inci maddesinin üçüncü fıkrasında “Birim maliyet bedelleri,
her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilerek
SGK tarafından özel nitelikteki inşaat işyerlerinin asgari işçilik uygulamasında esas alınacağı” hüküm
altına alınmıştır. Ancak 2022 yılında ilgili mevzuat bölümünde belirtilen tebliğlerle üç ayrı yaklaşık
maliyet bedelleri açıklanmıştır.2022 yılında yapılacak asgari işçilik hesaplamalarında hangi maliyet
bedellerinin esas alınacağına ilişkin tereddütler oluşmuştur. Konuyla ilgili SGK tarafından ilgili mevzuat
bölümünün (d) fıkrasında belirtilen talimat yayımlanmıştır. Buna göre;
2 Haziran 2022 tarihinden önce bitirilen özel nitelikli inşaat işleri için yapılan araştırma işleminde 18
Şubat 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında
Tebliğdeki maliyet bedellerinin, 2 Haziran 2022 - 30 Haziran 2022 tarih aralığında bitirilen özel
nitelikteki inşaat işlerine ilişkin araştırma işleminde 21 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan
2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğdeki maliyet bedellerinin, 1 Temmuz 2022  tarihi ve sonrasında bitirilen özel nitelikteki inşaat işlerine ilişkin araştırma işleminde ise 13 Eylül 2022
tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğdeki
maliyet bedellerinin, esas alınması gerekmektedir.
2022 yılında başlayıp biten ve 13 Eylül 2022 tarihine kadar başvuruda bulunulan işyerlerinin araştırma
işleminin, başvuru tarihinde yürürlükteki tebliğ çerçevesinde yapılması gerektiğinden bu durumdaki
özel nitelikteki inşaat işleri için yeniden araştırma işlemi yapılmayacaktır.

TÜRMOB