Asgari İşçilik Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı

ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

İhale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işyerlerinden özetle ilişiksiz belgesi verilmesine konusu
işlerle ilgili olarak yapılan asgari işçilik uygulamalarında aşağıda belirtilen değişiklikler yapıldı.
1) Asgari işçilik hesaplaması sonucu hesaplanan ve ödenmesi için işverene tebliğ edilen borcun
tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödenmemesi, hesaplanan borca değişik nedenlerden
dolayı itiraz edilmesi halinde söz konusu iş müfettiş incelemesine tabi tutularak rapora
bağlanacak, rapora göre fark işçilik tespit edilmezse ilişiksizlik belgesi verilecek, fark işçilik
tespit edilirse 1 ay içerisinde ödenmek üzere işverene tebliğ edilecektir.
2) Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi
gerektiğine Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca
sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet
güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet
alımları ile yapım işleri dolayısıyla asgari işçilik değerlendirmesi yapılmayacaktır.
3) İhale sözleşme veya şartnamesinde ihale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olması
halinde, ihale konusu işte çalıştırılması gereken kişi/gün sayısı kadar SGK’ ya bildirim
yapıldığının anlaşılması halinde incelemeye gidilmeksizin SGK’ya borcunun da bulunmaması
halinde ilişkisizlik belgesi verilecektir.
4) İhale sözleşme veya şartnamesinde ihale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli
olmaması halinde, ihale konusu işin yapıldığı süre zarfında devamlı mahiyetteki işyerinden
SGK’ ya bildirilmiş olan sigorta primine esas kazanç tutarı, ihale konusu işte kimlerin çalıştığının
ihale makamınca SGK’ya ismen bildirilmesi halinde ise sadece bu kişilerin kazançları SGK’ya
bildirilmiş kazanç tutarı olarak dikkate alınarak, araştırma işlemi yapılacak araştırma işlemi
sonucunda, ihale konusu işin yapıldığı dönemde SGK’ya yeterli işçilik bildiriminde
bulunulduğunun anlaşılması halinde, denetim elemanı incelemesine gönderilmeksizin ihale konusu işin yapıldığı döneme ilişkin borcunun da bulunmaması halinde işverene ilişiksizlik
belgesi verilecektir.
5) Defter ve belge tutmakla yükümlü olmayan işverenlerce yapılan bina tamirat, tadilat, tesisat,
güçlendirme ve yıkım işlerinde, işverenin SGK’ya borcu bulunmaması, ihbar, şüphe veya
şikâyetin olmaması halinde araştırma işlemi yapılmayacaktır.
6) Ruhsata tabi olan tadilat, tamirat, tesisat ve benzeri işlerde söz konusu işlerin ilave m² artışı
ihtiva etmemesi halinde, yapılan işin maliyetine yapılan işin asgari işçilik oranının %25 eksiği
uygulanmak suretiyle araştırma işlemi yapılacaktır. Yapılan tadilatın metrekaresinin ruhsatta
belirtilmemesi veya yazı ile bildirilmemesi halinde, keşif bedeli, yapı denetim firması tarafından
bildirilen maliyet bedeli üzerinden araştırma işlemi yapılacaktır. Maliyet bedelinin tespit
edilememesi halinde, maliyet bedeli yapılacak denetim sonucunda tespit edilerek araştırma
işlemi yapılacaktır. Defter ve belge tutmakla yükümlü olmayan işverenlerce yapılan, ruhsata
tabi olan veya olmayan bina tadilat, tamirat, tesisat ve benzeri işler için SGK’ya borcu
olmaması, ihbar, şüphe veya şikâyetin bulunmaması halinde işyeri dosyası tasfiye edilecek,
ihbar, şüphe veya şikâyet bulunması halinde ise müfettiş veya sosyal güvenlik denetmeni
marifetiyle inceleme yapılarak düzenlenecek rapora göre işlemler tamamlanacaktır.
7) SGK’ ya tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte işçilik bildiriminde bulunulmamış
olan ihale konusu işler ile özel nitelikteki bina inşaatı işyerlerinde asgari işçilik oranında eksiltme
yapılmadan araştırma işlemi yapılacaktır.
8) İşverenlerden biten bir binanın bağımsız bölümlerini satın alanlar, bunu kanıtlamaları kaydıyla
ve istekleri halinde, satın alınan bağımsız bölüme düşen cari prim tutarı ile asgari işçilik tutarını
ödeme tarihine kadar hesaplanacak gecikme zamları ile birlikte ödemeleri halinde bağımsız
bölüme ilişkin olarak ilişiksizlik belgesi alabileceklerdir.
9) Tek yapı ruhsatı ile birden fazla blok inşaatı yapılması ve işverence talep edilmesi halinde,
bitirilen her bir blok için ayrı asgari işçilik araştırma işlemi yapılarak her bir blok için ayrı
ilişiksizlik belgesi alınabilecektir. 


TÜRMOB