Bağımsız Denetçi yetkilendirme ücretinde son durum

Bağımsız Denetçi yetkilendirme ücretinde son durum

Bağımsız Denetçi yetkilendirme ücreti

12.09.2017 tarih ve 30178 sayılı Resmi Gazetede 01/166 sayılı Kamu Gözetimi Kurul kararı yayımlandı. Bu kararın konusu Denetim Üstlenen Denetçilerin Yetkilendirme Ücretlerinin Belirlenmesi idi.

Bahse konu karar gereğince Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin değişik üçüncü fıkrası uyarınca denetim üstlenen, bağımsız denetçi olarak yetkilendirilenlerden Yönetmeliğin 48 inci maddesine göre yetkilendirme ücreti olarak 2017 yılı için 1.000 TL. alınmasına karar verilmişti.

İlk anda söz konusu kararı okuyunca, Kamu Gözetimi Kurumu yeni bir ücret mi alıyor? Olur mu bu? Gibi düşüncelerle, bağımsız denetçiler olarak tam tabirle isyanları oynadık. Bu konu üzerinde durmaya ve iyi bir inceleme yaparak, yazı konusu yapmaya karar verdim. Kararda geçen Bağımsız Denetim yönetmeliğinin 14. üncü maddesinin üçüncü fıkrasını dikkatle inceleyince konu açıklığa kavuştu. Yönetmeliğin 14. Üncü maddesinin ilgili fıkrasını önce aşağıya alıyorum.

Denetçilerin yetkilendirilmesi

MADDE 14 – (1)

Denetim faaliyetinde bulunmak isteyenlerin:

(3) Bağımsız denetçilerin kendi adına denetim üstlenebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Müteakip bentlerdeki şartları sağladıklarını gösteren bilgi ve belgelerle Kuruma onay için başvuruda bulunulması,

b) Başvuranın sorumlu denetçi olabilme şartlarını karşılaması,

c) Denetim kadrosunun, asgari olarak, 27 nci maddede belirtilen denetim ekiplerini oluşturabilecek nitelik ve genişlikte olması,

ç) Denetçilerin tam zamanlı ve asgari bir raporlama dönemi için istihdam edilmiş olması,

d) Denetim kadrosunda kendisi hariç en az bir sorumlu denetçinin bulunması,

e) Kendisinin ve denetçilerinin herhangi bir denetim kuruluşunda veya başka bir denetim üstlenen bağımsız denetçi yanında ortak, kilit yönetici veya denetçi olarak görev almaması ve denetçilerinin ayrıca denetim üstlenen bağımsız denetçi olarak faaliyette bulunmaması,

f) Denetim rehberleri dahil olmak üzere, esasları Kurumca belirlenen kalite kontrol sistemine ilişkin politika ve süreçlerini yazılı olarak oluşturmuş olması,

g) Denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesini teminen Kurum tarafından uygun görülecek düzeyde organizasyon, mekân, teknik donanım, belge ve kayıt düzenine sahip olması,

ğ) Kurumca onaylanmış olanların denetim üstlenen bağımsız denetçi olarak sicilde kayıt ve ilan edilmesi.

Maddeyi bu şekilde inceleyince getirilen 1.000 liralık yetkilendirme ücretinin sebebini ve Kamu Gözetimi Kurumunun bağımsız denetçiler lehine iyi niyetli bir düzenleme yaptığını anlıyoruz.

Bu düzenlemeye göre:

1. Bağımsız Denetim belgesi sahibi olanlar yukarıda yazımızda belirttiğimiz yönetmeliğin 14/3 maddesi gereğince kendi adına denetim üstlenme hakkına sahiptirler

2. Ancak bu yetkilerini Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki şartları ve 14/3 maddede belirtilen sorumlu denetçi şartı, denetim kadrosu, denetim rehber ve ekipmanları, kalite kontrol politika ve süreçleri, teknik donanımlar ve diğer koşullara sahip olmak ve sicilde kayıt ve ilan edilmek

3. Vee 1.000 TL. yetkilendirme ücretini ödemek şartı ile kendi adlarına denetim üstlenebileceklerdir.

Bizler, bağımsız denetçiler olarak Kamu Gözetimi Kurulu kararlarını dikkatle incelemek ve karar, tebliğ ve yönetmeliklerle ilişkisini dikkatle inceleyerek sonuca ulaşmak zorundayız.

Burada da görüldüğü gibi getirilen 1.000 TL. lık ücret bağımsız denetçilere getirilen ek bir ücret değil, tıpkı bağımsız denetim kuruluşlarının denetim yetkisine sahip olabilmek için ödediği ücretler gibi bir ücrettir.

Kamu gözetimi kurumu bağımsız denetçilerin bir kuruluş yerine birlikte belgelerini kullanabilme yetkisi vermiş bulunmaktadır.

Bizlere de hayırlı olsun demek düşüyor.

Cevdet Akçakoca

cevdet@cevdetakcakoca.com

EKOHABER