Bürosunu kapatıp askere giden Avukatlar dikkat!

Avukatın askerlikten önce işi terk etmesi ve dönüşte yeniden işe başlaması durumunda askerlikte geçen sürenin geçici ayrılma kapsamında olup olmayacağı hakkında özelge 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü 

Sayı27192137-105[155-2018/430]-E.27059- 25.04.2019

Konu Avukatın askerlikten önce işi terk etmesi ve dönüşte yeniden işe başlaması durumunda askerlikte geçen sürenin geçici ayrılma kapsamında olup olmayacağı. 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden; 27.03.2017 tarihinde iş yeri açarak avukatlık mesleğini yapmaya başladığınız, işlerinizin yolunda gitmemesinden dolayı iş yerinizi tamamen kapatarak 05.12.2017 tarihinde fiilen işi terk ettiğiniz, işi bırakma bildirimini kanunu süresi içerisinde vergi dairesine verdiğiniz ve kullanmakta olduğunuz serbest meslek makbuzlarını iptal ettirdiğiniz, işi terk durumunuzun vergi dairesi yoklama memurlarınca tespit edilerek tutanağa bağlandığı, 13.12.2017 tarihinde vatani görevinizi yapmak üzere askere gittiğiniz, 13.06.2018 tarihinde askerden döndükten sonra yeni bir ofis kiralayarak 11.07.2018 tarihinde yeniden avukatlık yapmak için işe başladığınız, işe başlama bildirimini zamanında vergi dairesine verdiğiniz ve halen faaliyete devam ettiğiniz, ilk mükellefiyetiniz ile ikinci mükellefiyetinizin birbirinin devamı olmadığı, her iki mükellefiyetiniz arasında askerlik süresinden daha uzun bir zaman olduğu, ancak … Vergi Dairesi Müdürlüğünce her iki faaliyetim arasındaki askerde geçen ve geçmeyen sürelerin işi terk kapsamında sayılmayacağının ve fiilen faaliyetimin olmadığı 2018 Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait KDV beyanlarının ve Geçici Vergi beyanlarının verilmesi gerektiğinin tarafınıza sözlü olarak iletildiğinden bahisle, işi terk etme bildiriminde bulunmanıza, fiilen işinizi terk etmenize ve vergi dairesince durumun tespit edilip tutanak düzenlenmesine rağmen, işi bırakmanızın vergi dairesince kabul edilmemesi ve bahsi geçen dönemlere ait beyanları istemesinde isabet olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

- "İşe Başlamayı Bildirme" başlıklı 153 üncü maddesinin birinci fıkrasında, "Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlıyanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar:

1. Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı;

2. Serbest meslek erbabı;

3. Kurumlar Vergisi mükellefleri;

4. Kolektif ve âdi şirket ortaklarıyle komandit şirketlerin komandite ortakları.",

- "Serbest Meslek Erbabında İşe Başlamanın Belirtileri" başlıklı 155 inci maddesinde, "Serbest meslek erbabı için aşağıdaki hallerden her hangi biri "İşe başlama"yı gösterir:

1. Muayenehane, yazıhane, atelye gibi özel iş yerleri açmak;

2. Çalışılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden alametleri asmak;

3. Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak;

4. Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküllere kaydolunmak.

Mesleki teşekküllere kaydolunanlardan görevleri veya durumları icabı bilfiil mesleki faaliyette bulunmayacak olanlar bildirmelerinde bu ciheti de açıklarlar.",

- "İşi Bırakmanın Bildirilmesi" başlıklı 160 ıncı maddesinin birinci fıkrasında, "153 üncü maddede yazılı mükelleflerden işi bırakanlar, keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.",

- "İşi Bırakmanın Tarifi" başlıklı 161 inci maddesinde, "Vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesi işi bırakmayı ifade eder.

İşlerin her hangi bir sebep yüzünden geçici bir süre için durdurulması işi bırakma sayılmaz." hükümlerine yer almaktadır.

Ayrıca, mezkûr Kanunun 160 ıncı maddesi gereğince, işlerini terk ettiğini vergi dairesine bildiren mükelleflerce kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerle ilgili olarak mükellefler ve vergi daireleri tarafından yapılması gereken işlemlere ilişkin açıklamalar 246 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (E) bölümü ile … açıklanmıştır.

Bunun yanı sıra, Kanunun 155 inci maddesi uygulamasında, maddede belirtilen işe başlama sayılan hallerden herhangi birinin gerçekleşmiş olması, serbest meslek erbabı bakımından vergi mükellefiyeti tesisi için yeterli olmakla birlikte, sadece mesleki odaya kaydolma şartını sağlayanların görevleri veya durumları icabı fiilen mesleki faaliyette bulunamayacaklarını vergi dairesine bildirmiş olmaları halinde, vergi mükellefiyetleri tesis edilmemektedir.

Diğer taraftan, konuya ilişkin olarak, adı geçen Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınan 19.09.2018 tarih ve 28189 sayılı yazıda; 27.03.2017 tarihinde işe başladığınız, 04.12.2017 tarihinde işi terk ederek bastırmış olduğunuz belgeleri iptal ettirdiğiniz, mesleki teşekkül (baro) kaydınızın devam ettiği (dondurulmadığı), ancak askerde olacağınız süre içerisinde kendinize görev tevdii edilmemesi talebinde bulunduğunuz, 11.07.2018 tarihinde başka bir adreste tekrar faaliyete başladığınız belirtilmiştir.

Buna göre, yukarıda yer verilen düzenleme ve açıklamaların birlikte değerlendirilmesi neticesinde, ilgili düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirildiği (işi bırakma bildiriminin verilmesi, kullanılmayan belgelerin iptalinin sağlanması, fiilen mesleki faaliyette bulunmadığınızın vergi dairesince tespit edilmiş olması v.b.) hususları dikkate alındığında, somut durumda, ilk mükellefiyetinizin kapatılma tarihi (04.12.2017) ile ikinci mükellefiyetinizin tesis tarihi (11.07.2018) arasında geçen dönemin, Kanunun 161 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında (işin geçici olarak durdurulması kapsamında) değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.           

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.