Çalışanların ve Ailelerinin Pek Bilmediği İki Hak (Ahmet Metin Aysoy)

Çalışanların ve Ailelerinin Pek Bilmediği İki Hak (Ahmet Metin Aysoy)

Çalışanların ve Ailelerinin Pek Bilmediği İki Hak (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

SGK’ nın Karşılamadığı İstirahat Ücretini İşveren Karşılayacak!

İşverenin Ölüm Yardımı Yapması Mecburi!

Bu yazımızda çalışanların pek bilmediği iki konuyu ele alacağız. Çalışanlar haklarını hep İş Yasa’sında arıyorlar. Oysa, İş Yasa’sında olmadığı halde, Borçlar Yasa’sında işçiler lehine bir çok hüküm var.

Diyelim ki bir veya iki günlük istirahat raporu aldınız. Bildiğiniz gibi, SGK bir veya iki günlük istirahat raporlarına geçici iş göremezlik ödeneği vermiyor.  Bir veya iki günlük istirahat halinde, aşağıda belirttiğim Borçlar Yasası’nın 409’ uncu  maddesine göre, işveren bu çalışmadığınız sürede size hakkaniyete uygun ücret ödemek zorunda.

MADDE 409- Uzun süreli bir hizmet ilişkisinde işçi, hastalık, askerlik veya kanundan doğan çalışma ve benzeri sebeplerle kusuru olmaksızın, iş gördüğü süreye oranla kısa bir süre için iş görme edimini ifa edemezse işveren, başka bir yolla karşılanmadığı takdirde, o süre için işçiye hakkaniyete uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür.

Diğer bir konuda, işçinin ölümü halinde işverenin yapmakla yükümlü olduğu ödeme ile ilgilidir. Ne kadar ve kimlere ödeme yapılacağı, Borçlar Yasa’sının 440’ıncı maddesinde açıkça belirtilmiştir.

MADDE 440- Sözleşme, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür.

Sonuç olarak, yukarda belirtilen hakları bilmiyor ve faydalanmamış iseniz, işverene başvurun.

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU