Çalışılmadığına Dair Bildirim Uygulaması Devam Ediyor

ÇALIŞILMADIĞINA DAİR BİLDİRİM UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

18/8/2021 tarihli 31572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri
Yönetmeliğinin 40'ıncı maddesinin 9'uncu fıkrası gereği 5510 sayılı Kanunun 4-1/a
kapsamındaki sigortalıların istirahatli olduğu dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadığına
dair bildirim uygulaması aynen devam etmektedir.

ÇALIŞILMADIĞINA DAİR BİLDİRİM UYGULAMASI:
18/08/2021 tarihli 31572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri
Yönetmeliğinde (SSİY) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle, SSİY de yapılan
değişiklikler 21.08.2021/167 numaralı sirkülerimizde açıklanmıştır.
30 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan 31614 sayılı Resmi Gazete’ de “İstirahatli Olan
Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik
Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Tebliğ” ile çalışılmadığına dair bildirimin kaldırıldığı yönünde algılamalar
olmuştur. İlgili tebliğdeki hüküm aynen Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine taşındığından
ilgili tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
18/08/2021 tarihli 31572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle, ,SSİY’ nin 40 ıncı maddesinin 9
uncu fıkrasında “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki
sigortalıların istirahatli olduğu dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadığına dair bildirimin
işverenleri tarafından istirahatin sona erdiği aya ait aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar
ve prim hizmet beyannamesinin verileceği süre içinde Kurumca belirlenen usule göre
elektronik ortamda yapılması zorunludur. Çalışılmadığına dair bildirimin yapılmaması veya süresi dışında yapılması halinde Kanunun 102'nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine
göre idari para cezası uygulanır.” hükmü düzenlendiğinden;
Sigortalıların raporlu kılınması halinde yapılması gereken çalışılmadığına dair bildirim
uygulaması aynen devam etmektedir.

Saygılarımızla…