Covid 19 nedeniyle prim ödemelerinin ertelenmesine ilişkin genel yazı

KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE PRİM ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİNE İLİŞKİN 07/07/2021 TARİHLİ VE 27561471 SAYILI GENEL YAZI

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

İşverenler Daire Başkanlığı

Sayı : E-99779835-202.99-27561471 07.07.2021

Konu : Koronavirüs (COVİD-19) Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 2019 yılı aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan ölümcül

salgın Koronavirüs (COVID-19) için tüm ülkeler teyakkuz haline geçmiş olup, tüm dünyada olduğu gibi

ülkemizde de birçok tedbir alınmıştır.

2/4/2020 tarihli ve 5157380 sayılı Genel Yazımızda;

a) 22/3/2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların herhangi bir

talebe bağlı olmaksızın,

b) Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin

başvurularına istinaden,

mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primlerinin, sokağa çıkma yasağının sona ereceği

günü takip eden 15 üncü günün sonuna kadar ödenmesi halinde süresinde ödendiğinin kabul edilmesi,

yönünde karar verilmiştir.

26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel

Tebliğin üçüncü maddesinde,

“Salgının seyrinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 1/6/2021

tarihli Genelgede, kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak hususlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Söz

konusu Genelgede ifade edilen hususlar dikkate alınarak 213 sayılı Kanunun 15 ve 111 inci maddelerinin Hazine

ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)’nin 5 inci

maddesi kapsamında 22/3/2020 tarihinden itibaren mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen kronik rahatsızlığı

bulunan mükellefler ve meslek mensupları ile söz konusu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan

“Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin

mücbir sebep hallerinin bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla sona erdirilmesi uygun bulunmuştur.”

Hükmüne yer verilmiştir.

Bu bağlamda, 22/3/2020 tarihinden itibaren mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen kronik rahatsızlığı

bulunan gerçek kişi işverenlerin/sigortalıların mücbir sebep hallerinin 26/6/2021 tarihi itibarıyla sona erdirilmesi

uygun bulunmuş olup, söz konusu işverenlerimizin/sigortalılarımızın ertelenen prim borçlarını 26/7/2021

(11/7/2021 tarihinin mali tatile denk gelmesi nedeni ile) tarihine kadar ödenmesi halinde yasal süresinde ödenmiş

kabul edilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 Savaş ALIÇ

 Genel Müdür

KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE PRİM ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİNE İLİŞKİN 07/07/2021 TARİHLİ VE 27561471 SAYILI GENEL YAZI

SGK