DBS, KDV tevkifatı ve beyanı hakkında duyuru

DEFTER BEYAN SİSTEMİ KDV BEYANNAME GÜNCELLEMESİ HAKKINDA DUYURU

16/2/2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğ ile 01.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV tevkifatı uygulamalarında değişiklikler yapılmış olup, konuya ilişkin  KDV beyannamelerine yönelik güncellemeler tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

https://www.defterbeyan.gov.tr/tr/duyurular