Dönemsellik İlkesi Kapsamında Gider Kayıtlarının Muhasebesi

Dönemsellik İlkesi Kapsamında  Gider Kayıtlarının Muhasebeleştirilmesi

Dönemsellik İlkesi Kapsamında Ana Gider Kaydı Oluşturma

1 Seri no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde dönemsellik kavramı; “İşletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belirli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır” şeklinde ifade edilmiştir. Dönemsellik kavramı gereğince ticari kazanç elde eden mükellefler, peşin ödenen ve ödendiği anda deftere ve hesap özetine kaydedilmemesi gereken gelecek dönemlere ait giderleri Defter-Beyan Sistemi üzerinden iki aşamalı olarak kayıt oluşturabileceklerdir. Gelecek aylarla ilişkili olup peşin ödenen giderlerin sistem üzerinden oluşturulabilmesi için öncelikle dönemsellik ilkesi gereğince ana gider kaydının “Muhasebe Bilgileri” modülünde yer alan “Gider Ekle” ekranı üzerinden oluşturulması gerekmektedir.

Ana gider kaydını oluşturabilmek içn kullanıcı, alış türü olarak “Normal Alım” ; mükellefiyetine uygun olarak ise “İndirilecek Giderler (GVK Md. 40)”, “Zirai İşletme Hesabı Esasında Giderler (GVK Md.57)” ya da “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler (GVK Md. 41)” kayıt türü seçimini yapar. Kullanıcı, dönemsellik ilkesi kapsamında seçilebilir alt türlerden birini seçer ve ekranda “Dönemsellik İlkesi” alanı belirir.“Dönemsellik İlkesi” alanı üzerine imleç geldiğinde sistem kullanıcıyı bilgilendirir (Şekil 1).
Şekil 1. Dönemsellik İlkesi Seçim Alanı Bilgilendirme


GELİR İDARESİ