e-Defter Beratlarının Yüklenilmesine İlişkin Duyuru

E-DEFTER BERATLARININ AYLIK VEYA GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ BAZINDA YÜKLENEBİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra
No'lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapan 3 Sıra No'lu Elektronik Defter
Genel Tebliğin “4.3.4” bölümünde aylık dönemler için oluşturulacak e-Defterlerin berat
dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi imkanı getirilmiştir.
Bu kapsamda;
Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen
mükelleflerin, mali mühür veya elektronik imza ile e-Defter uygulamasına giriş yapıp “Bilgi
Güncelle” kısmından “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi
dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmaları mümkün bulunmaktadır.
Yapılan tercih 31/01/2020 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden
güncellenebilir. Bu tarihten sonra yapılan seçimin değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Söz konusu yükleme tercihi, ilgili hesap dönemini kapsamakta olup, 2020/Ocak döneminden
itibaren yüklenecek berat dosyaları için geçerli olacaktır.
Tercihlerini 31/01/2020 tarihine kadar bildirmeyen mükellefler, 2020 hesap dönemi
berat dosyaları için Aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirilecektir. Söz
konusu mükellefler, berat dosyalarını ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe
kadar (hesap döneminin son ayına ait berat dosyalarını, gelir veya kurumlar vergisi
beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar) yüklemek zorundadırlar.
Duyurulur.


Geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde bulunulması durumunda,