E-tebligat adresinizi düzenli kontrol edin, ciddi mağduriyetler yaşayabilirsiniz

Elektronik tebligat adresinizi düzenli kontrol edin, ciddi mağduriyetler yaşayabilirsiniz

Mükelleflerin belli sürelerle sisteme girip kendilerine e-tebligat yapılıp yapılmadığını düzenli olarak kontrol etmelerinde fayda var. Aksi halde çok ciddi mağduriyet yaşayabilirler


Okurlarımızdan Mehmet K. şirketiyle ilgili bir vergi incelemesine tabi tutulduğunu vergi incelemesi sonucu haklarında vergi müfettişince vergi inceleme raporu düzenlendiğini, tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunmadıklarını, buna ilişkin vergi inceleme raporları ile ilgili vergi dairesinden tebliğ evrakı beklemelerine rağmen uzun süre böyle bir tebligatın yapılmadığını, kesinlikle ceza kesilmemesi gereken bir durum olması nedeniyle dava açmayı düşündüklerini ancak kendilerine herhangi bir tebligat yapılmamasına rağmen dava açma süresinin geçirilmesi nedeniyle ciddi bir mağduriyetle karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek sitemlerini iletmiş.


E-TEBLİGAT KİMLER İÇİN ZORUNLU


Maliye Bakanlığı 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinin verdiği yetkiye istinaden elektronik tebligat (e-tebligat) için gerekli altyapıyı oluşturmuş ve  bazı mükellefler için 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren elektronik tebligat zorunluluğu getirmişti.


Kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden sürekli gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) için e-tebligat zorunlu.


Bunların dışında kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen kişiler de sistemden isteğe bağlı olarak yararlanmak istemeleri halinde yararlanabiliyorlar.


Ancak sisteme bir kez girildikten sonra geriye dönmeleri mümkün değil. Sistemden çıkış gerçek kişiler ölüm veya gaipliğine karar verilmesi halinde, tüzel kişiler ise ticaret sicil kaydının (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) silinmesi halinde mümkün.


E-TEBLİGAT NE ZAMAN YAPILMIŞ SAYILIYOR?

Vergi Usul Kanununa göre mükelleflere tebliği gereken evrak (bu kapsamda vergi/ceza ihbarnamesi) elektronik imza ile imzalanıyor ve mükellefin e-tebligat adresine iletiliyor.


Elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılıyor.


Tebligat yapılacak muhatap tarafından elektronik tebligat sistemine başvuru sırasında veya daha sonra bildirilen mobil telefon numarasına ve/veya e-posta adresine, kendisine gönderilen tebligata ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilebiliyor. Bilgilendirme mesajının herhangi bir nedenle muhataba ulaşmamış olması tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemiyor.


UETS-İLE E-TEBLİGAT SİSTEMİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?


E-Tebligat Sistemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2015 yılında, UETS ise 2019 yılında PTT tarafından kurularak faaliyete geçirildi.


E-Tebligat Sistemi yukarıda belirtilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için zorunlu, bunların dışındaki mükellefler ise isteğe bağlı olarak katılım sağlayabiliyorlar.


UETS kapsamına girenler ise Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde belirlenmiş bulunuyor. Ancak UETS’ye kayıtlı olmak vergisel işlemler açısından e-Tebligat sistemine kayıtlı olma yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor.


TELAFİSİ OLMAYAN BİR DURUMLA KARŞILAŞABİLİRSİNİZ


Konuyla ilgili mevzuat ve yargı kararları, mükelleflerin bu konuda dikkatli olmaları ve takip konusunu ciddiye almaları gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu açıklamalar çerçevesinde  konunun önemi nedeniyle  mükelleflerin belli sürelerle sisteme girip kendilerine e-tebligat yapılıp yapılmadığını düzenli olarak kontrol etmelerinde fayda var.


Aksi halde yukarıda belirttiğim gibi telafisi mümkün olmayan bir durumla karşılaşabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte  e-posta adresimize sorununu ileten Mehmet K. gibi yapılan tebligatın fark edilmediği, salınan vergi ve kesilen cezalara ilişkin dava, uzlaşma ve cezalarda indirim sürelerinin kaçırıldığı ve dolayısıyla tarhiyatın kesinleştiği örneklerle  çok sık karşılaşabiliriz..


Bu nedenle bilgilendirmeyi beklemeden, internet vergi dairesinden düzenli olarak e-tebligat yapılıp yapılmadığını kontrol etmeniz son derece önemli.


Yine uygulamada  özellikle muhasebe yetkilileri veya mali müşavir değişikliği nedeniyle bilgilendirmenin yapıldığı telefon ve e-posta hesaplarının güncellenmemesinden kaynaklanan  sorunlar da  yaşanabiliyor.Sistemdeki adrese yapılan e-tebligat geçerli olduğu için bu durum mazaret olarak kabul edilmiyor.


Konuyla ilgili; Özellikle sistemin “zorunluluk” yönünden değerlendirilmesi gerektiğini, Sisteme teslim edilen evrakın, hangi nedenle olursa olsun, açılıp açılmadığının kontrol edilmesi ve açılmadığının/okunmadığının görülmesi halinde alternatif (geleneksel) yöntemle tebligatın yapılarak mükellefe yasal haklarını kullanma fırsatı verilmesinin daha uygun olacağını belirten uzman görüşleri mevcut. Bu görüşe büyük ölçüde katıldığımı belirtmekle birlikte mükelleflerin ciddi mağduriyetler yaşamaması için yasanın ilgili hükmünün çok açık olduğunu ve değiştirilmediği sürece uygulamanın bu şekilde olacağından şu an koyulmuş kurallara uymalarının son derece önemli olduğunu belirtmek isterim.


YARGININ KONUYA YAKLAŞIMI


Danıştay’a göre elektronik ortamda bilinen adreslere yapılan e-tebligat geçerli olup, bilgi amaçlı SMS veya e-posta gönderilmemesi tebligatın süresini ve geçerliliğini etkilemiyor!


Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, “213 sayılı Vergi Usul Kanunu‘nun 107/A ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 51. maddeleri ile Elektronik Tebligat Yönetmeliği‘nin 10, madde hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, vergi dairesi müdürlüklerince elektronik ortamda yapılan bir tebligatın geçerliği açısından muhataba kısa mesaj (SMS) ve/veya e-posta yolu ile bir bilgilendirme yapılmasının gerekli olmadığı, kısa mesaj ve e-postanın asıl tebligat işlemini haber vermek adına sadece muhataba hatırlatmada bulunmak amacıyla sunulan bir hizmet olduğu sonucuna varılmıştır” hükmü ile e-tebligata ilişkin telefon veya elektronik posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin, tebligatın süresi ve geçerliliğini etkilemeyeceğine karar verdi. (Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı; E: 2021/2, K: 2021/4)


Bakanlık bu sorunu gördüğü için 2019 yılında tebliğe, mükellefe tebligata ilişkin bilgilendirme mesajı (SMS ve/veya e-posta) gönderilebileceğini, bilgilendirme mesajının herhangi bir nedenle muhataba ulaşmamış olmasının tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemeyeceği hükmünü  eklemişti. Bu önlemin yargı  kararlarında da  etkili olduğu anlaşılıyor.


SGK AÇISINDAN DURUM

Vergi ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yapılan düzenlemelere paralel olarak 24/09/2021 tarihli Resmi Gazete’de, Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik yayınlanmış sözkonusu yönetmelikle; işverenlere elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorunluluğu getirilmiştir. İşverenler dışındaki kişiler ise isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebileceklerdir.

E-devlet sistemi üzerinden giriş yapılarak, SGK hizmetleri menüsünde yer alan “SGK e-tebligat başvurusu” linki tıklanarak başvuru yapılabilmektedir. 

FATİH ACAR

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

https://www.olay.com.tr/yazar/fatih-acar/elektronik-tebligat-adresinizi-duzenli-kontrol-edin-ciddi-magduriyetler-yasayabilirsiniz-902497