Eksik Gün Nedeniyle Geçici İşgöremezlik Ödenmeyen Durumlar

Eksik Gün Nedeniyle Geçici İşgöremezlik Ödenmeyen Durumlar

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası uygulamalarında aylık prim ve hizmet belgesinde “(4)-gözaltına alınma, (5)- tutukluluk, (6)- kısmi istihdam, (7)- puantaj kayıtları, (14)- diğer, (15)- devamsızlık, (16)- fesih tarihinde çalışmamış, (20)- ücretsiz yol izni, (21)- diğer ücretsiz izin, (23)- yarım çalışma, (24)- yarım çalışma ve diğer nedenler” şeklinde eksik gün nedeni bildirilen ve bu aylarda gün ve kazanç bildirilmeyen sigortalılar için en son prim bildirilen gün itibariyle sigortalılığın sona ermiş sayılacak ve bu durumda olan sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.

Şirket kuruluş aşamasında çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgileri, ticaret sicil memurluklarınca SGK’ya online olarak aktarılan sigortalıların tescil işlemleri otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi istenmeyecektir.

Şirket kuruluş aşamasında çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgileri, ticaret sicil memurluklarınca SGK’ya online olarak aktarılan sigortalıların tescil işlemleri otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi istenmeyecektir.

Şirket kuruluş aşamasında çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgileri, ticaret sicil memurluklarınca SGK’ya online olarak aktarılan sigortalıların tescil işlemleri otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi istenmeyecektir.

19.07.2019 tarihli, 30836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Kanunla, “3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’da” yapılan düzenlemelerle:

• Borçlanma prim oranı 

• Borçlanılan sürelerin kabul edileceği sigortalılık statüsü

• Borçlanmada sigortalılık başlangıç tarihinin tespiti 

İle ilgili değişiklik yapılmıştır.

19.07.2019 tarihli, 30836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Kanunla, “3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’da” yapılan düzenlemelerle:

• Borçlanma prim oranı 

• Borçlanılan sürelerin kabul edileceği sigortalılık statüsü

• Borçlanmada sigortalılık başlangıç tarihinin tespiti 

İle ilgili değişiklik yapılmıştır.

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası uygulamalarında aylık prim ve hizmet belgesinde “(4)-gözaltına alınma, (5)-tutukluluk, (6)-kısmi istihdam, (7)-puantaj kayıtları, (14)-diğer, (15)-devamsızlık, (16)-fesih tarihinde çalışmamış, (20)-ücretsiz yol izni, (21)-diğer ücretsiz izin, (23)-yarım çalışma, (24)-yarım çalışma ve diğer nedenler” şeklinde eksik gün nedeni bildirilen ve bu aylarda gün ve kazanç bildirilmeyen sigortalılar için en son prim bildirilen gün itibariyle sigortalılığın sona ermiş sayılacak ve bu durumda olan sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.

Kapsam

SGK 31.07.2019 tarihli ve E.11144299 sayılı Genel Yazısında:


2016/21 Sayılı Genelgenin “6.10. Sigortalılığın Sona Ermesi” bölümünde iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası bakımından sigortalılığın hangi hallerde sonlandırılacağının açıklandığı,


Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin (SSİY) 14.Maddesinin (ç) bendi uyarınca:


5510 sayılı Kanunun 4.Maddesinin (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için; aylık prim ve hizmet belgesinin (APHB) verilmemesi ile aşağıdaki tabloda yer alan eksik gün nedenleri ile bildirim yapılması ve APHB’nde gün ve kazanç bildiriminde bulunulmaması halinde en son primin ilişkin olduğu tarih itibariyle sigortalılık duracağı,

,

Eksik Gün
KonuNedeni
4Gözaltına Alınma
5Tutukluluk
6Kısmi İstihdam
7Puantaj Kayıtları
14Diğer
15Devamsızlık
16Fesih Tarihinde Çalışmamış
20Ücretsiz Yol İzni
21Diğer Ücretsiz İzin
23Yarım Çalışma
24Yarım Çalışma ve Diğer Nedenler 

Belirtilerek;Tablonun dışındaki eksik gün nedenleri ile hiç gün ve kazanç bildirilmemesi halinde ise sigortalılık niteliğinin devam edeceği,


Sigortalının istirahatli olduğu aylarda APHB’nin verilmiş olması şartıyla sigortalılık niteliğinin devam edeceği,

Ancak, istirahatin başladığı tarihten önceki ayda APHB’nin hiç verilmemesi veya SSİY’nde geçen eksik gün nedenleri ile gün ve kazanç bildirilmemesi halinde ise en son primin bildirildiği gün itibariyle sigortalılığın sona erdiği kabul edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyeceği, açıklanmıştır.

KAYNAK: https://www.pwc.com.tr/tr