Elektronik ortamda düzenlenen belgeler Damga Vergisine tabi midir?

Mehmet Ali MIZIRAK Mali Müşavir Bağımsız Denetçi

Elektronik ortamda düzenlenen tüm belgeler Damga Vergisine tabi midir?

                    Damga Vergisi kanununa göre Vergiyi doğuran olayın kural olarak Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtların imzalanmak suretiyle düzenlenerek hukuken tekemmül etmesidir. Bu meyanda, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtlar damga vergisine tabi iken, 9 uncu maddesine göre, bu kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır denmektedir.

               Dolayısıyla bir kâğıdın Damga Vergisine tabi olması için birlikte aranan şartlar şunlardır;

A-Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yazılı olmalıdır,

B- Yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen veya elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belge olmalıdır,

C-Bu belgeler herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan bir belge olmalıdır

                Bu nedenle herhangi bir hususu ibraz edebilir nitelikte olmayan ve elektronik ortamda düzenlenen belgeler (şahsi ya da şirket mail adreslerinden) bir kâğıda basılmadığı ve imzalanmadığı sürece, ortada bir kâğıt olmadığı için Damga Vergisinden de bahsedilemeyecektir. Buna karşılık Sadece Elektronik İmza Kanunu’nun öngördüğü şekilde elektronik imza taşıyan belgeler Damga Vergisine tabidir.

                Borçlar Kanunu ve Damga Vergisi kanunu birlikte değerlendirildiğinde sözleşmeler yazılı ya da sözlü olarak yapılabilir. Yazılı sözleşme için sözleşmenin ıslak imza ile imzalanması ya da güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanması temel şarttır. Damga Vergisi Kanunu da buna paralel ıslak imza ya da elektronik imzayla oluşturulan belgeleri kapsama almaktadır. Islak imza ya da elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulmayan belgeler Damga Vergisinin konusuna girmeyecektir.

                Bununla beraber internet üzerinden alışveriş sırasına sözleşmeyi onaylıyorum seçeneğinin işaretlenmesi ve bu sözleşmenin ispat gücü açısından tekemmül etmiş bir sözleşme olarak mahkemelerce ispat açısından kabul edilmesi de Damga Vergisi açısından sonucu değiştirmeyecektir. Mesafeli satış sözleşmeleri ya da değil elektronik güvenli imza kullanılmadığı müddetçe elektronik ortamda onaylanan belgeler Damga Vergisinin konusuna girmediğinden Damga Vergisine tabi olmamalıdır.

               Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 18.09.2014 tarih ve 90792880155[12012/1360]894 sayılı özelgesinde de; “… - Karşı tarafça yazılı ya da elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik olarak teyit edilmemiş ve herhangi bir sözleşmeye bağlanmamış olan sipariş emirlerinin damga vergisine tabi tutulmaması,

- Belli parayı ihtiva etmeyen bir sözleşmenin imzalanmasını müteakip bu sözleşmeye atfen ve/veya sözleşmede yazılı birim fiyatlar kullanılmak suretiyle düzenlenen belli paranın hesaplanabildiği sipariş emirlerinin, mevcut sözleşme hükümlerini değiştiren yeni bir kâğıt olması nedeniyle damga vergisine tabi tutulması,

- İnternet sitesi üzerinden online olarak yapılan sipariş emirleri ile sipariş emri düzenlemeksizin elektronik posta iletisi şeklinde teklif ve kabul süreci gerçekleştirilen alım işlemlerinin 5070 sayılı Kanunda tanımlanan elektronik imza kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde kabule ilişkin elektronik imzanın kullanıldığı tarih itibarıyla damga vergisine tabi tutulması ve söz konusu damga vergisinin sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunan tarafça, her iki tarafın sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunması veya bulunmaması durumlarında ise taraflardan herhangi birince müteselsil sorumluluk dahilinde Damga Vergisi Kanununun 22 nci maddesi kapsamında damga vergisi beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi,

 - 5070 sayılı Kanunda tanımlanan elektronik imza kullanılmaksızın gerçekleştirilen internet sitesi üzerinden online olarak yapılan alım işlemlerinde ise damga vergisi aranılmaması, gerekmektedir.” denilmektedir

 Mehmet Ali Mızırak

Bağımsız Denetçi- SMMM

malimizirak@hotmail.com 


DİĞER YAZILARI