Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Ne Zaman Bitiyor?

FESIH YASAĞI VE ÜCRETSIZ IZIN UYGULAMASI NE ZAMAN SONA ERIYOR

7244 Sayılı Kanunun 9. Maddesi ile 4857 sayılı iş kanununa eklenen
Geçici 10. Maddeyle, bu kanun kapsamında olup olmadığına
bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 17.04.2020
tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II)
numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan
ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler
dışında işveren tarafından feshedilemez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi
geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz
izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak,
işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.
Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden
işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için
fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para
cezası verilir.

Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri
uzatmaya yetkilidir.

Sırasıyla bu uzatmalar;

7244 sayılı kanungeçici 10. Madde ile 17.07.2020 tarihine
2707sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 17.08.2020 tarihine
2811 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 17.09.2020 tarihine
2930 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 17.11.2020 tarihine
3135 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 17.01.2021 tarihine
ve son olarak da

3344 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 17.03.2021 tarihine
uzatılmıştır.

Yapılan son düzenleme ile Fesih Yasağı ve Ücretsiz izin
uygulaması 17.03.2021 tarihinde sona ermektedir.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

İSTANBUL SMMMO BAŞKANLIĞI