Fizyoterapistlik İşiyle İştigal Eden Fizyoterapist Şube İşyeri Açabilir Mi?


T.C.

UŞAK VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı ; 52796708-120-17743- 28.09.2022

Konu : Fizyoterapistlik faaliyetinde şube işyeri açılıp açılamayacağı

İlgi ; 27/08/2020 tarihli ve 41621 evrak kayıt numaralı Özelge Talep Formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Uşak ilinde fizyoterapistlik faaliyeti ile uğraştığınız ve Uşak ili Eşme ilçesinde serbest meslek kazancına tabi olarak şube açmak istediğinizi belirterek, bu durumun vergi mevzuatına uygun olup olmadığı konusunda görüş talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 65 inci maddesinde, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu, serbest meslek faaliyetinin; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması olduğu hükme bağlanmıştır.

Bir faaliyetin serbest meslek faaliyeti olup olmadığı ise faaliyetin; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanması, bir işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması ve devamlı olması, unsurlarını taşıyıp taşımadığına bağlı bulunmaktadır.

Ticari kazançlar ise, esas itibariyle sermaye-emek karışımı bir kaynağa bağlı olarak doğarlar. Bu kaynağa bağlı olarak devamlı bir organizasyona dayanan her türlü faaliyet ticari faaliyettir. Serbest meslek faaliyetinin ticari bir organizasyon içinde yapılması sağlanan gelirin yapısını değiştirmez. Sadece gelir elde edenler yönünden ticari kazanç sayılmasını gerektirir ve ticari kazanca ait esas ve hükümlere tabi olur.